Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

2014–2017

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava


MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2014–2017

Lähtekohad ja eeldused

MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi FU) on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria Asutuse tegevust. FU arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade ning rahvaste vahel, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, aitab kaasa fennougristika arengule Eestis, tutvustab ja propageerib nii Eestis kui ka maailmas hõimurahvaste kultuure ning nende loodushoidlikku ellusuhtumist, arendab soome-ugri rahvaste omavahelist suhtlemist ning suhtlemist muu maailmaga ja korraldab infovahetust.

Koht ühiskonnas ja olemasolu mõte (missioon)

FU seisab hõimuliikumise katusorganisatsioonina soome-ugri rahvaste, kultuuride ja keelte püsimise ja arenemise eest. FU edendab Eesti kultuuri ja identiteedi soomeugrilise põhiosa tugevdamist ja väärtustamist.

FU osaleb sõltumatu kompetentsikeskusena Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kultuuri-, haridus- ja välispoliitika kujundamisel ja teostamisel.

FU aitab kujundada Eesti mainet soomeugri rahvaste seas.

FU toetab soome-ugri rahvaste kultuure kodanikuühiskonna arendamise kaudu, toetudes ka rahvusvahelisele koostööle.

FU tegutseb teabe ja kontaktide vahendajana soome-ugri rahvaste ja teiste maailma rahvaste (sh põlisrahvaste) vahel.

Visioon

Fenno-Ugria on avalikkuses tunnustatud ja tuntud ning ühiskonnale vajalik mainekas kompetentsikeskus, kes vahendab soome-ugri rahvaste kohta mitmekülgset teavet, arendab suhtlust ning algatab hõimurahvastega seotud haridus- kultuuri- ja muid projekte. Fenno-Ugrial on tegevustes põhiliselt initsiaatori ja nõuandja roll, ideid teostatakse mitmekülgse partnervõrgustiku kaasabil. Soome-ugri rahvaste ja hõimutegevuse vastu ei tunne huvi ainult erialainimesed ja vanem põlvkond, vaid ka noored.

Väärtused

FU lähtub oma tegevuses põhimõttest, et soome-ugri keeled ning kultuurid on ainulaadne osa maailma kultuuripärandist ja see seab kohustuse kujundada nende suhtes välja hoiakud ja tegevused, mis vastavad rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste kaitse normidele ning rahvaste üldtunnustatud keelelistele ja kultuurilistele õigustele.

FU lähtub oma tegevuses kultuurilise mitmekesisuse põhimõttest, soome-ugri kultuuride järjepidevuse vajadusest ning arusaamast, et kultuur on pidevas uuenemises ja kultuuri elujõulisus on ühiskonna uuenduslike protsesside üks eeldus.

FU toetab oma tegevusega avatud kodanikuühiskonna arengut soome-ugri rahvaste seas.

Organisatsioonikultuuri alal toetub FU väärtustele, nagu kompetentsus, töötajate ja liikmesorganisatsioonide loominguline aktiivsus, usaldusväärsus, korrektsus ja avatus.

Praegune olukord

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst soome-ugri rahvastega. Praeguse põhikirja järgi on liikmed ainult juriidilised isikud ja neid on kokku 50: muuseumid (Eesti Rahva Muuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Kunstimuuseum jpt), teadus- ja õppeasutused (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Põllumajandusülikool, Eesti Keele Instituut), Eestis tegutsevad soome-ugri rahvaste kultuuriseltsid; kirjanike, kunstnike ja heliloojate liidud; folklooriseltsid jpt.

Asutuse tegevust suunab seitsmeliikmeline juhatus. Põhikohaga töötajaid on kolm: juhataja, projektide koordineerija ja toimetaja (veebileht, trükised, kommunikatsioon). Hõimurahvaste Programmi haldamisega on seotud kaks lepingulist töötajat.

Fenno-Ugria peamine üritus on oktoobrikuus toimuvad Hõimupäevad ning Hõimuõhtute sari Vanalinna Muusikamajas, samu üritusi korraldatakse ka Tartus ja mujal. Fenno-Ugria initsiatiivil on hõimupäevast saanud Eestis lipupäev.

Fenno-Ugria uudisteportaali ja sotsiaalmeedia kanali kaudu vahendatakse päevakajalisi soome-ugri teemalisi uudiseid, teateid ja artikleid. Asutuse töötajad konsulteerivad ajakirjanikke, riigiasutuste esindajaid ja teisi huvilisi soome-ugri rahvaid puudutavates küsimustes. Fenno-Ugria Asutus teeb tihedat koostööd Riigikogu väliskomisjoni ja soome-ugri toetusrühmaga.

Asutusel on oma raamatukogu, millel on küll elektrooniline kataloog, kuid mis ei ole ühendatud mõne suurema e-kataloogiga. Teavikutel puuduvad kohaviidad.

Paljud algatused teostatakse projektipõhiselt lepingulise tööjõuga. Tööjõudu napib isegi ette valmistatud ja rahastatud projektide läbi viimiseks.

Fenno-Ugria esindab eestlasi Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ning moodustab delegatsioone iga nelja aasta tagant toimuvatele soome-ugri rahvaste maailmakongressidele.

SWOT-analüüs

FU tugevused

 • Väärika ajaloo ja liikmeskonnaga organisatsioon.
 • Pikaajaline töökogemus ja väljakujunenud kompetentsivaldkonnad.
 • Kodumaiste ja rahvusvaheliste sidemete ning koostööpartnerite rohkus.
 • Hea suhtlemisoskusega ja oma tööst huvitatud, missioonitundeline personal.
 • Keskne asukoht, esinduslikud tööruumid.
 • Usaldusväärne partner ühiskonna jaoks oluliste küsimustega tegelemisel.

FU nõrkused

 • Kasin riigieelarveline toetus, mistõttu on suur osa tegevusest projektipõhine.
 • Vähe põhikohaga tööjõudu, mis seab piirid järjepidevale tegevusele ja uutele algatustele.
 • Madal palk ei motiveeri töötajaid piisavalt panustama, mis viib omakorda organisatsiooni stagneerumisele.
 • Liikmesorganisatsioonide vähene kaasatus ja huviliste ringi piiratus.
 • Eri tegevusvaldkonnad on ebaühtlaselt kaetud.
 • Erilaadsete ülesannete rohkus ja killustatus, mis ei võimalda põhjalikumat süvenemist.

Väljastpoolt tulevad ohud

 • Tänapäeva ühiskonnas muutub rahvuslik mõtteviis, mis kahandab riigi huvi ja toetust hõimurahvastega seotud tegevustele, riigi tegevustoetus väheneb.
 • Ükskõiksus ehk huvipuudus Venemaa soome-ugri rahvaste suhtes kasvab nii Eesti meediaringkondades kui ka ühiskonnas laiemalt.
 • Fennougristika populaarsus väheneb, mis põhjustab keeleoskajate ja asjatundjate vähesuse.
 • Venemaa tõkestab soome-ugri rahvaste koostööd, kontrollib seda ja surub alla kodanikualgatusi, mis vähendab võimalusi hõimurahvaste hüvanguks töötada.
 • Venemaal elavad soome-ugri rahvad on pessimistlikud oma tuleviku suhtes ja loobuvad vabatahtlikult oma keelest ja kultuurist, kuna sellega pole ühiskonnas midagi peale hakata.

Väljastpoolt tulevad võimalused

 • Ühiskonnas on populaarsust võitmas kultuuriline mitmekesisus, mis võimaldab enam tähelepanu pöörata ka soome-ugri rahvastele.
 • Riiklikul tasandil on olemas huvi soome-ugri suunalise tegevuse vastu ning nii moraalne kui ka materiaalne toetus sellele.
 • Eesti integreerumine Euroopa kultuuriruumi loob suuremad võimalused hõimurahvaste tutvustamiseks ja toetamiseks ning rahvusvaheliste projektide ellukutsumiseks erinevate Euroopa Liidu ja Põhjamaade rahastute toel.
 • Projektirahastuse abil saab projektipõhiselt personali suurendada, näiteks infotöö ja analüüsi edendamiseks, akadeemilise tegevuse koordineerimiseks.
 • Venemaa on hakanud viimasel ajal soome-ugri rahvastele rohkem tähelepanu pöörama ja ka materiaalselt toetama. Seda saab ära kasutada rohkem hõimurahvaste tegelikes, mitte propagandistlikes huvides.
 • Eesti, Soome ja Ungari teevad rohkem kolmepoolset koostööd soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride edendamiseks.
 • Koostöös eri valdkondades tegutsevate liikmesorganisatsioonide, kultuuriseltside ning hõimurahvaste esindajatega üliõpilaskonnas saab arendada mitmekülgset tegevust.

Põhieesmärgid ja olulisemad tegevused

1. FU seisab hõimuliikumise katusorganisatsioonina soome-ugri rahvaste, kultuuride ja keelte püsimise ja arenemise eest.

Eesmärgid:

Soome-ugri rahvaste esindajaid on pühendunud oma keelte ja kultuuride väärtustamisele ja hoidmisele; nad saavad häid kogemusi, mille tulemusel suureneb nende kodanikuaktiivsus, edeneb seltsitegevus ja tekib omakultuuri hoidmisega seotud häid algatusi kohapeal

Tegevused :
 • Koostöövõrgustikku Venemaa sooome-ugri aladel tuleb tugevdada ja teha personaalsed valikud, kellega suhelda;
 • Arendada koostööd välisministeeriumiga, kodanikuharidusealaseid koolitusi pakkuvate organisatsioonidega (EMSL, AEF jt) ja kultuuriorganisatsioonidega;
 • FU kaardistab koolitusvajadused ja leiab koostöövõimalusi koolituste korraldamiseks vastavalt ootustele/vajadustele;
 • Soome-ugri ajakirjanike ja kodanikuaktivistide koolitused:
 • noorte rahvamuusikute osalemine Eesti Etno laagris ja Viljandi Pärimusmuusikafestivalil
 • Kirjanduskontaktide edendamine, soome-ugri osalejate vahendamine Eesti kirjandussündmustele.
 • Soome-ugri rahvaste kirjanduselu edendamine.
 • Soome-ugri laulupeoliikumise edendamine. Töötada selle nimel, et Eesti juubelile pühendatud laulupeol 2020 osaleks soome-ugri koore. Koostöö arendamine Karjala vabariigiga, kus laulupeotraditsioon olemas. Koolituste kaudu laulupeotraditsiooni viimine soome-ugri aladele.
 • Kutsutakse soome-ugri turismiarendajaid, ettevõtjaid Eesti messidele
 • FU toetab soome-ugri Vikipeediate tegevust ja arengut ning teeb sel eesmärgil koostööd Wikimedia liikumisega, korraldades vikipeediaseminare
 • FU kaasab Eestis tegutsevate soome-ugri seltside kaasamine koostöösse ja üritustesse (Hõimupäevad, Hõimuõhtud jm).Eesmärgi teostamise huvides viiakse läbi mõttetalguid, jututubasid, infovahetust Fenno-Ugria ruumides ja mujal.

Mõõdikud:

 • Koolituste, jm tegevuste hulk
 • Koolituste, jututubade jm mõjul tekkinud uued algatused, projektid

2. FU tugevdab ja väärtustab eesti kultuuri ja identiteedi soomeugrilist põhiosa.

Eesmärgid:

 • Eesti publikule suunatud ürituste ja ettevõtmiste (hõimupäevad, loengud, reisid), isikliku vahetu kontakti ja kultuurikogemuste kaudu suureneb eestlaste huvi sugulasrahvaste vastu
 • Hõimuliikumise tegevustesse on kaasatud uusi inimesi (leida üles soome-ugri huvilised), laiendades seeläbi soome-ugri liikumise kandepinda
 • Hõimuürituste ulatus laieneb uute partnerite kaasabil

Tegevused:

 • Fenno-Ugria edendab tööd noortega, aidates kaasa FU noorteorganisatsiooni Fenno-Ugria Noored tegevusele:
 • Koos Fenno-Ugria Noortega , kes on soome-ugri noorteorganisatsiooni MAFUN liige, korraldatakse MAFUNi kongress 2015. aastal Tartus. (Viimati oli see Eestis 1997.)
 • FU uurib võimalust korraldada soomeugri rokkfestival Ugrirokk ning Viljandi Folgi (jts festivalide) raames soomeugri kava või päev, võimalusel seostada seda MAFUNi kongressiga.
 • Loengud ja temaatilised tunnid koolides aastaringselt, eriti Hõimupäevade ajal.
 • FU algatab uuringuprogrammi eesmärgiga kaardistada Eesti elanike hoiakuid soomeugri identiteedi, rahvaste ja FU maine suhtes.
 • FU korraldab endiselt hõimupäevi, hõimuklubi loenguid ja muid kultuuriüritusi. Hõimupäevi arendatakse tänapäevastumise suunas, laiendades koostööd koolidega, kaasates teisi kultuurivaldkondi, suurendades atraktiivsust, tõstes nende staatust Eesti ühiskonnas ning püüdes parandada meediakajastust. Korralduses püütakse tugevdada koostööd maakondadega.
 • Hõimupäevade raames korraldatakse konverents või õppepäev.
 • FU koostab ja üllitab akadeemilise suunitlusega ja poliitilis-kultuurilise üldistustasandiga, erinevate liikmesorganisatsioonide tegevusi tutvustava Fenno-Ugria aastaraamatut ja teeb selle kättesaadavaks ka elektrooniliselt.
 • Liikmesorganisatsioonide, sh Eestis asuvate soome-ugri rahvuste kultuuriorganisatsioonide ja muude kodanikualgatuse korras tegutsevate seltsid kaasatakse paremini asutuse tegevustesse ja algatatakse uusi projekte. Kohtutakse liikmesorganisatsioonide juhtidega ja kaardistatakse nende koostööhuvid:
 • Edendatakse koostööd aineliitudega (Emakeeleõpetajate Selts, Soome Keele Õpetajate Liit, Ajalooõpetajate Selts jt), kutsutakse neid hõimupäevade, hõimuklubide üritustele, algatatakse noortele suunatud võistlusi või konkursse;
 • Soome-ugri teemaliste uuringute jm koostööprojektide arendamine koos teaduasutustega, sh uurimistööle keskendunud liikmesorganisatsioonidega;
 • Soome-ugri temaatika kajastamine ERRi kanalites
 • Hangitakse projektipõhist ja riigieelarvelist lisarahastust, samuti sponsorite toetust oma tegevuste läbi viimiseks.
 • Jätkatakse reiside korraldamist soome-ugri rahvaste juurde koostöös Looduse Omnibussiga, kuid viiakse läbi ka sihtsuunitlusega õppereise eelkõige ajakirjanikele, õpetajatele ja loomeinimestele.
 • Tehakse koostööd Vabariigi Presidendi Kantseleiga, et asutada soomeugri ümarlaud, kokku kutsuda hõimuelu edendajate eliidi: elukutselised fennougristika vallas tegutsejad, kultuuritegelased, hariduse edendajad, poliitikud, ärimehed, meedia. Eesmärgiga analüüsida praegust olukorda, suurendada Eesti rolli soomeugri maailmas, edasi viia koostööd, innovatiivsete ideedega lagedale tulla.
 • President võiks ka hõimupäevade ajal olla rohkem nähtaval.

Mõõdikud:

 • Osalejate arv (või konkreetsete sihtgruppide osalus) FU üritustel kasv arengukava perioodi vältel
 • Liikmesorganisatsioonide ja muude koostööpartnerite osalusel korraldatavate programmide kasv arengukava perioodi vältel
 • Trükiste ja nende kasutajate arv

3. FU osaleb sõltumatu kompetentsikeskusena Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kultuuri-, haridus- ja välispoliitika kujundamisel ja teostamisel.

Eesmärgid:
 • Soome-ugri rahvaste vaheline kodanikualgatuslik koostöö toimib. Soome-ugri rahvaste maailmakongressid on sisulisteks koostööfoorumid, mil löövad aktiivselt kaasa rahvaste endi liidrid
 • HTM hõimurahvaste programmi toel saavad Eesti kõrgkoolide kraadiõppes osaleda soome-ugri noored haritlased, projektitoetusi kasutatakse soome-ugri rahvaste arengut toetavateks tegevusteks
Tegevused:
 • Osavõtt Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee tegevusest ning soome-ugri rahvaste maailmakongresside korraldamisest ja arendamisest.
 • Osalemine Euroopa Komisjoni esinduse Eestis, Inimõiguste Instituudi jt orgranisatsioonide korraldatud programmides.
 • Soome-ugri rahvaste huvide esindamine ÜRO tasandil.
 • Soome-ugri rahvaste kui põlisrahvaste kultuuripärandi kaitse UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni alusel, soome-ugri rahvaste esindajate kaasamine koostöösse.
 • Soome-ugri rahvaste temaatika esiletoomine Euroopa Parlamendis, suurendamaks Euroopa riikide poliitikute informeeritust soome-ugri küsimustes.
 • Koostöö haridusministeeriumiga: hõimurahvaste programmi haldamine, uue taotluskeskkonna arendamine programmile.
 • Riigikogu ja välisministeeriumi ametnike konsulteerimine soome-ugri rahvaid puudatavates küsimustes.
Mõõdikud:
 • Koostöö
 • Haridusministeeriumi toetatavate projektide teostumine

4. FU aitab kujundada Eesti mainet soomeugri rahvaste seas.

Eesmärgid:
 • Eesti ja Venemaa poliitilistest suhetest sõltumata toimuvad Venemaa soome-ugri aladel Eesti kultuuri tutvustavad ja positiivset kuvandit loovad kultuuriüritused.
 • Uudisteagentuuride valdavalt negatiivsete uudistele lisaks jõuavad Fenno-Ugria vahendusel Venemaa meediasse Eestist positiivsed uudised.
Tegevused:
 • Eesti kollektiive vahendatakse soome-ugri aladel toimuvatele festivalidele, konkurssidele jms.
 • Eesti vabariigi juubeli tähistamise programmi kavandatakse üritusi Venemaa soome-ugri aladel.
 • Fenno-Ugria uudisteportaal avaldab ja jagab Eestis toimuvate soome-ugri rahvastega seotud jm valdkondlike kultuurisündmuste kohta uudiseid.
Mõõdikud:
 • Kultuuriprojektide arv ja nendel osalejate hulk
 • Kultuuriprojektide retseptsioon Venemaa soome-ugri aladel
 • Uudiste arv ja nende loetavus, uudiste jagamine Venemaa meedias

5. FU toetab soome-ugri rahvaste kultuure kodanikuühiskonna arendamise kaudu, toetudes ka rahvusvahelisele koostööle.

Eesmärgid:
 • Soome-ugri rahvastest levib rohkem informatsiooni ka mujal maailmas
 • Luuakse soome-ugri valitsusväliseid erialaorganisatsioone
 • Tekib ajakirjanike, pedagoogide, turismitegelaste, kolmanda sektori riigipiire ületav koondumine
Tegevused
 • Pidev infovahetus ja koostööprojektid soome-ugri rahvastega tegelevate kodenikeühendustega Soomes, Lätis ja Ungaris, Venemaa soome-ugri keskusi kaasatakse koostöösse.
 • Viiakse läbi soome-ugri rahvaste kultuuripärandit ja tänast olukorda tutvustavaid üritusi Euroopas koostöös Eesti Instituudi esinduste, kultuuriatašeede ja saatkondadega.
 • Edendatakse kultuurikoostööd Soome, Norra, Läti ja Ungari organisatsioonidega; Venemaa soome-ugri rahvaste kaasamine.
 • Osalemine soome-ugri rahvaste koostööd arendavatel suurüritustel nii Venemaal kui Euroopas.
Mõõdikud:
 • uute ühisprojektide, nendes osalejate hulk ja kvaliteet

6. FU tegutseb teabe ja kontaktide vahendajana soome-ugri rahvaste ja teiste maailma rahvaste (sh põlisrahvaste) vahel.

Eesmärgid:
 • Eesti ajakirjanduses ilmub rohkem kajastusi soome-ugri rahvastest ja nendega seotud probleemidest ning arengutest.
 • Fenno-Ugria koduleht on atraktiivne ja loetav veebiportaal, mille kaudu saadakse põhiinfot soome-ugri rahvaste kohta.
 • Soome-ugri rahvastest ilmub sisukaid infokandjaid.
Tegevused:
 • FU arendab oma veebi, parandades uudiste monitooringut, hinnates oma võimalusi jõukohaseks infoedastuseks ning kaaludes võimalust vahetada veebimootor paremini hallatava ja muudetava vastu.
 • FU parandab sihtgrupi teavitust enda tegevusest ning püüab parandada ka enda meediakajastust.
 • FU kogub ja tõlgib olulisemaid soome-ugri teemalisi uudiseid, artikleid ja teateid, süstematiseerib ning avaldab neid oma uudisteportaalis.
 • FU hoiab end kursis soome-ugri alade ühiskondlike arengutega, koostab ja avaldab nendest ülevaateid aastaraamatud ja meediaväljannetes.
 • Elektroonilise kuukirja koostamine valikuga olulisematest uudistest, sihtrühmaks liikmesorganisatsioonid ja huvigrupid (alates 2011).
 • Hõimukalendri väljaandmine.
 • Hõimurahvaid tutvustavate teabenäituste koostamine.
 • Kommunikatsiooniplaanide koostamine ja elluviimine vastavalt tegevustele ja sihtgruppidele.
 • Laiemate kommunikatsioonivõrgustike loomine liikmesorganisatsioonide ja muude huvigruppide abil.
Mõõdikud:
 • Kodulehe külastatavuse tõus: unikaalsete kasutajate arvu tõus arengukava perioodi vältel
 • FU tegevuse käsitluste arvu tõus Eesti meedias arengukava perioodi vältel
 • Soome-ugri rahvaste ja hõimuliikumise käsitluste arvu tõus Eesti meedias arengukava perioodi vältel
 • Elektrooniliste uudiste ja trükiste ilmumine.
 • Vahendatud kontaktide hulk ja nende kaudu tekkinud koostöö kvaliteet.