Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

2005–2009

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava


Sissejuhatus

Arengukava on strateegiline programmdokument MTÜ Fenno-Ugria Asutuse (edaspidi FU) tegevuse korraldamiseks. Arengukava määratleb FU koha ühiskonnas, olemasolu mõtte, põhieesmärgid ja tegevussuunad aastani 2009.

Arengukavast lähtuvad ja seda täiendavad iga-aastased tegevuskavad, milles püstitatakse ülesanded jooksvaks aastaks.

1. Eeldused ja lähtekohad

1.1. FU on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast 1927–1940 teotsenud Fenno-Ugria Asutuse tegevust. FU arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali) (edaspidi soome-ugri) maade ning rahvaste vahel, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, aitab kaasa fennougristika arengule Eestis, tutvustab ja propageerib nii Eestis kui maailmas hõimurahvaste kultuure ning nende loodushoidlikku ellusuhtumist, arendab soome-ugri rahvaste omavahelist suhtlemist ning suhtlemist muu maailmaga ja korraldab infovahetust.

1.2. FU potentsiaal kompetentsikeskusena ning hõimuliikumise katusorganisatsioonina on suurem tema praegusest rakendatusest.

1.3. FU tulemusliku tegevuse eelduseks on nii töötajaskonna kui liikmesorganisatsioonide loominguline ja korralduslik aktiivsus ning osalemine nii kohalikus kui ka rahvusvahelises kultuuri- ja infovahetuses.

1.4. FU lähtub oma tegevuses kultuurilise mitmekesisuse põhimõttest, soome-ugri traditsiooniliste kultuuride säilitamise ja järjepidevuse vajadusest ning arusaamast, et kultuur on pidevas uuenemises ja et kultuuri elujõulisus on ühiskonna uuenduslike protsesside üheks eelduseks.

1.5. FU lähtub oma tegevuses vajadusest ennetada rahvuslik-kultuurilisi konflikte.

1.6. FU lähtub oma tegevuses põhimõttest, et soome-ugri keeled ning kultuurid on osa maailma kultuuripärandist ja see seab kohustuse kujundada nende suhtes välja hoiakud ja tegevused, mis vastavad rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste kaitse normidele ning rahvaste üldtunnustatud keelelistele ja kultuurilistele õigustele.

2. Koht ühiskonnas ja olemasolu mõte

2.1. FU hõimuliikumise katusorganisatsioonina Eestis tunnetab oma vastutust kultuurilise mitme­kesisuse väärtustamise ning eesti kultuuri ja identiteedi soomeugrilise põhiosa tugevdamise eest.

2.2. FU käsitab oma rolli institutsioonina, mis on vahendajaks soome-ugri rahvaste ja teiste maailma rahvaste (s.h eriti põlisrahvaste) vahel.

2.3. FU käsitab oma rolli institutsioonina, mis omab tähelepandavat potentsiaali Eesti maine kujundamisel, säästliku ja loodust hoidva eluviisi juurutamisel ja inimsõbraliku keskkonna loomisel.

2.4. FU osaleb aktiivselt riiklike ja regionaalsete probleemide lahendamisel vastavalt oma kompetentsile, toetudes ka rahvusvahelisele koostööle.

2.5. FU toetab oma tegevusega avatud kodanikuühiskonna arengut Eestis ja mujal.

2.6. FU osaleb kompetentsikeskusena Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kultuuri-, haridus- ja välispoliitika kujundamisel ja teostamisel.

3. Põhieesmärgid

3.1. Kultuurilis-keelelise mitmekesisuse toetamine ja vastavate hoiakute kujundamine ühiskonnas – ülemaailmselt, esmajoones soome-ugri rahvaste asualadel.

3.2. Eesti kultuuri ja identiteedi soomeugrilise põhiosa väärtustamine ja tugevdamine – esmajoones Eestis.

3.3. Avatud kodanikuühiskonna, selle algatusvõime ning kultuuri- ja riigipiire ületava koostöö arendamine – ülemaaiilmselt, esmajoones soome-ugri rahvaste asualadel.

3.4. Positiivse maine kujundamine Eestile – ülemaailmselt, esmajoones soome-ugri rahvaste asualadel.

3.5. Soome-ugri rahvaste enesehinnangu tõstmine – soome-ugri rahvaste asualadel, esmajoones Venemaa soome-ugri aladel.

3.6. Rahvuslik-kultuuriliste konfliktide lahendamisele ja ennetamisele kaasa aitamine – soome-ugri rahvaste asualadel, esmajoones Venemaa soome-ugri aladel.

4. Tegevussuunad põhieesmärkideni jõudmiseks

4.1. Eestis:

4.1.1. Pidev koostöö Eesti riigiasutustega (kultuuri-, haridus- ja teadus- ning välisministeerium koos välisesindustega, Riigikogu jt).

4.1.2. Uute partnerite kaasamine FU tegevusse nii asutuste kui üksikisikutena.

4.1.3. Uute sihtgruppide (eriti noored ja keskealised) kaasamine hõimutegevusse, m.h ka laiemale avalikkusele suunatud ürituste abil.

4.1.4. Sihtsuunitlusega õppereiside (sihtkoha kultuur, folkloor, loodus, ühiskondlik olukord jms) korraldamine soome-ugri aladele (eelkõige ajakirjanikele ja loomeinimestele).

4.1.5. Soome-ugri teemaliste infokandjate loomine, arendamine ja levitamine (trükised, audiovisuaalsed infokandjad, õppevahendid jms).

4.1.6. FU infotehnoloogilise võimekuse hoidmine aja nõuetele vastaval tasemel.

4.2. Rahvusvaheliselt:

4.2.1. Vastavalt oma kompetentsile Eesti esindamine soome-ugri rahvaid puudutavas välissuhtluses.

4.2.2. Suhetes Venemaaga keskendumine eelkõige kultuuri-, haridus- ja teadusvaldkonnale, infovahetusele ja koolitusele.

4.2.3. Koostöö tihendamine Põhjamaadega (Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Soome Instituut, M. A. Castréni Selts jm), Ungariga (Reguly Selts, Ungari Instituut jm) ja rahvusvaheliste organisatsioonidega (Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, ÜRO ja ta allasutused jm).

4.2.4. Soome-ugri rahvaste esindajate kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse.

4.2.5. Soome-ugri teemaliste mitmekeelsete võrgukeskkondade loomine ja arendamine.

4.2.6. Soome-ugri ja põlisrahvaste teemalise info töötlus (s.h tõlkimine) ja vahendus.

4.3. Asutusesisesed ülesanded kuni 2007. a lõpuni

4.3.1. FU maine tõstmiseks:

 • värskendada Hõimupäevi ja muid üritusi, kaasates korraldusse rohkem eri kunstialade asjatundjaid ja suurendades aktiivset osalust eeldavate ürituste hulka;
 • luua soomeugrilasi tutvustavaid materjale, s.h õppevahendeid tänapäeva nõuetele vastavas vormis (raamatud, voldikud, videod, võrguleheküljed jms);
 • intensiivistada regulaarset koostööd ajakirjandusega ning parandada suhtekoraldustööd,
 • muuta asjaajamine korrektseks;
 • rakendada järjekindlalt mainekujundusatribuutikat (logo, infovoldikud, internetilehekülg).

4.3.2. Koostöö elavdamiseks liikmesorganisatsioonidega:

 • kaasajastada põhikiri,
 • korrastada liikmete register,
 • aktiveerida liikmeid ühisürituste ja mõttetalgute kaudu.

4.3.3. Juhtimise tõhustamiseks:

 • restruktureerida asutus, viies struktuuri vastavusse muutunud sisemiste ja väliste oludega;
 • kuulutada välja direktori konkurss, kelle ülesanded, vastutus ja volitused kajastuvad koostatavas ametijuhendis;
 • koostada ja kinnitada töötajate ametijuhendid;
 • sisse seada projektitasu süsteem.

5. Organisatsioon ja juhtimine

5.1. FUd kui teatud valdkonna kompetentsikeskust arendatakse tänapäevaste organisatsiooni- ja juhtimisteooriate põhimõtetest lähtuvalt.

5.2. Asutuse jooksvat tööd juhib konkursil valitav direktor, kelle ülesanded, vastutus ja volitused kajastuvad tema ametijuhendis.

5.3 Direktor

 • valib endale meeskonna käesoleva arengukava eesmärkide täitmiseks FU riigitoetusliku eelarve ja sellele juurdehangitavate lisavahendite piires;
 • esitab juhatusele kinnitamiseks asutuse eesmärgipärase struktuuri, sisekorra eeskirja, töötajate ametijuhendid ja projektitasu süsteemi.

6. Haldamine ja majandamine

6.1. Haldamise ja majandamise põhieesmärgiks on tulude suurendamine ja olemasolevate vahendite otstarbekam kasutamine FU põhitegevuse rahastamiseks.

6.2. Tulude suurendamiseks otsitakse ja rakendatakse uusi rahastamisvõimalusi, algatatakse rahvusvahelisi projekte ja osaletakse nendes. Selleks:

 • stabiliseeritakse koostöö omavalitsustega, et tagada kohalike projektide järjepidev rahastamine;
 • konsulteeritakse regulaarselt fondide ja muude võimalike rahastajate esindajatega (UNESCO; Põhjamaade Kultuurirahastu, Meedia+, ELi fondid, eraõiguslikud sponsorid jm);
 • nähakse ette FU töötajate täiendkoolitus mittetulundussektori rahastamist ja projekti­koostamist käsitletavatel kursustel;
 • algatatkse ühisprojekte liikmesorganisatsioonidega ja muude asutustega koos nendepoolse kaasrahastamisega;
 • töötatakse välja tasuliste teenuste kogum (nt tõlketööd soome-ugri keeltest, sihtsuunitlusega õppereiside korraldamine, sihtsuunitlusega infobülletäänide koostamine jms).

7. Arengukava rakendamine

7.1. FU arengukava on strateegiline programmdokument, millest lähtudes töötatakse välja FU iga-aastased tegevuskavad.

7.2. Iga konkreetse aasta tegevuskava kinnitatakse FU üldkogul.

7.3. Tegevuskava täitmise ja järgmise aasta tegevuskava kohta teeb ettekande direktor.

7.4. Arengukava ja aasta tegevuskava on aluseks aastaeelarve koostamisel.