Jäta menüü vahele
logo_puhas

Resolutsioon 2016

Soome-ugri rahvaste VII maailmakongressi resolutsioon

Lahtis, Sibelius-talos, 15.17. juunil 2016. aastal toimunud VII soome-ugri maailmakongressi lõpus võeti vastu alljärgnev ühisavaldus, mis sätestas osalenud rahvaste koostööpõhimõtted, eesmärgid ja ülesanded:

Mitteametlik tõlge

Meie, VII soome-ugri maailmakongressi delegaadid ja osalejad, märgime, et tänapäeva ühiskonna sügavate muudatuste taustal seovad meie rahvaid üha rohkem oma lootused seoses inimõiguste ja inimväärikusega, rahvaste ja rahvusvähemuste õigustega säilitada oma keelt ja kultuuri kui rahvusliku identiteedi alust.

Nendime, et meie liikumine tugineb I soome-ugri rahvaste maailmakongressi (1992. aastal Sõktõvkaris) deklaratsioonil maailma soome-ugri rahvaste koostöö peamistest põhimõtetest, eesmärkidest ja ülesannetest. See avaldab toetust valitsusvälistele organisatsioonidele, riiklikele struktuuridele ja teistele huvitatud organisatsioonidele nende tegevuses, mis on suunatud soome-ugri rahvaste identiteedi, keelte ning ajaloolise ja kultuurilise pärandi säilitamisele ning nende kasutamisele kaasaja haridus- ja kultuuripoliitikas. Soome-ugri liikumine säilitab oma positsioone ühiskondlikus elus, kui kodanikuühiskonna oluline element. Me kinnitame meie rahvaste esindajate otsese osaluse põhimõtet soome-ugri liikumise päevakorra kujundamisel.

Nende aastate jooksul on tehtud palju keelte ja kultuuride edasiseks arendamiseks, emakeelte, rahvaste ajaloo ja rahvusvähemuste pärimuskultuuri lisamiseks haridussüsteemi. Tänu soome-ugri liikumisele on ühiskonnas märkimisväärselt kasvanud rahvusliku kultuurilise omapära väärtuse kui riikide ja regioonide kultuurilise ja sotsiaalmajandusliku arengu tähtsa potentsiaali mõistmine, mis võimaldab ka muu hulgas regionaalse majanduse üksikute harude arengut.

Viimasel ajal tõusevad soome-ugri liikumises üha rohkem esiplaanile noored. Noored teadvustavad vastutust keelte ja kuktuuri omandamise järjepidevusе ees, kasutavad tänapäevaseid infotehnoloogiaid suunaga kõigile rahvastikurühmadele ja ka teiste rahvuste esindajatele. Seoses noorte soome-ugri liikumisega liitumisega kasvab kindlus selle edasisse arengusse, koostöö edasisse laienemisse, mis hõlmaks ühiskondliku tegevuse erinevaid harusid.

VII soome-ugri rahvaste maailmakongress, määrates kongressi peateemaks “Soome-ugri rahvad – kestliku arengu poole”:

  • teatab oma toetusest ÜRO poolt vastu võetud päevakorrale kestliku arengu vallas perioodil kuni 2030. aastani, mis on suunatud inimeste elu-olu parandamisele kogu maailmas majanduslike võimaluste laiendamise, heaolu taseme tõstmise ja keskkonnakaitse kaudu;
  • rõhutab kultuuriliste omapärade säilimise väärtust eesmärgiga kaitsta rahvaste õigusi oma rahvuslikule arengule oma traditsioonilistes elupaikades;
  • kinnitab ustavust kestliku arengu kontseptsioonile, mis töötati välja rahvusvahelise üldsuse poolt 20. ja 21. sajandi vahetusel humanitaarse lähenemise positsioonilt. Demokraatia, inimõigused, jätkusuutlikkus ja sotsiaalne areng on vastastikku sõltuvad. Majanduslik areng peab tagama tingimused keskkonna heaoluks ja säilimiseks ning moraalsete ja kultuuriliste väärtuste realiseerimiseks eesmärgiga toetada ühiskonna kultuurilist mitmekesisust.

Sellega seoses me:

  • peame põhiliseks kõigi rahvastikurühmade õigust osaleda neid puudutavate otsuste vastuvõtmises;
  • kutsume üles kodanikuühiskonna võimuorganitega partnerluse edasisele tugevnemisele, mehhanismide ja vormide täiustamisele programmide ja projektide ettevalmistamisel, nende realiseerimisprotsessi, tulemuste ja hinnangute kontrollil;
  • märgime, et humanitaarse lähenemise puhul on tähtsaks ülesandeks kestliku arengu realiseerimisel valitsusväliste organisatsioonide, kohalike elanike esindajate, võimuorganite ja äriühingute valmisoleku kindlustamisel (sealhulgas haridussüsteemi kaudu ja teavitus-valgustuskampaaniate läbiviimine) dialoogis osalemiseks. See peab toimima kõikides kohalike ühingute, regiooni ja riigi kestliku arengu jaoks soodsate tingimuste loomiseks suunatud otsuste vastuvõtmise järkudes.

Me arvame, et soome-ugri koostöö edasine areng vastavuses riikide seadusandlusega, üldtunnustatud normidega ja rahvusvahelise õiguse põhimõtetega aitab kaasa osalejate kultuurilise ja haridusliku potentsiaali tõusule, võimaldab soome-ugri rahvaste vastastikust rikastamist. See on suunatud igakülgsete sõprussidemete tugevdamisele, avades samas uusi võimalusi meie rahvaste ja riikide rahulikuks ja kestlikuks arenguks.

Soome, Lahti, 17. juunil 2016. aastal