Jäta menüü vahele
logo_puhas

Deklaratsioon 1992

Soome-ugri rahvaste I maailmakongressi deklaratsioon

Sõktõvkaris, 3. detsembril 1992. aastal toimunud Esimese soome-ugri rahvaste maailmakongressi lõpus võeti vastu alljärgnev ühisavaldus, mis sätestas osalenud rahvaste koostööpõhimõtted, eesmärgid ja ülesanded:

Meie, soome-ugri rahvaste esindajad, soome-ugri rahvaste maailmakongressi delegaadid ja osalejad:

deklareerime järgnevat:

  • soome-ugri rahvaste maailmakongress on nende rahvaste valitsustest ja poliitilistest parteidest sõltumatu foorum, mis seab endale ülesandeks valitsusvälise organisatsiooni staatuse saavutamise Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis;
  • oleme võrdõiguslike sugulasrahvaste vabatahtlik ühendus, mis on avatud maailma avalikkusele ja on lülitunud üle-euroopalisse julgeoleku- ja koostööprotsessi ning juhindub inimõiguste ülddeklaratsioonist rahvusvähemuste ja põlisrahvaste õiguste alal;
  • kavatseme teostada meie rahvaste koostöö- ja vastastikuse abi tahet õiguse, majanduse, ökoloogia, sotsiaalküsimuste, informatsiooni, hariduse, teaduse ja kultuuri alal;
  • arvestades meie riikide põhiseaduste ja konstitutsiooniliste süsteemide erinevust ja mõistes erinevate lähenemiste võimalikkust ülalnimetatud eesmärkide taotlemisel, kavatseme kuulutada meie rahvaste elulisi õigusi kogu maailma avalikkusele, toetudes Euroopa humanismi ja rahvusvahelise õiguse printsiipidele;
  • oleme veendunud, et meie koostöö teenib kõigi maailma rahvaste progressi huve.

Sõktõvkar, 3. detsember 1992
Soome-ugri rahvaste maailmakongress