Juhatus

Fenno-Ugria Asutuse juhatus valitakse kaheks aastaks. Täpsemad tööülesanded on sätestatud põhikirjas. Praegune juhatus on ametis 2020. aasta juuni lõpuni.

Madis Arukask – esimees

madis.arukask(at)ut.ee
Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees 2015. aastast, juhatuse liige 2005. aastast. Ta töötab Tartu ülikoolis humanitaarvaldkonna dotsendi ning vanemteadurina, uurides läänemeresoome rahvaste usundit ja folkloori. Ta on korraldanud 15 aasta jooksul uurimisretki vepslaste jt. läänemeresoome rahvaste juurde. Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president ning mitmete teadusorganisatsioonide liige.

Kirsti Ruul – aseesimees
kirsti.ruul(at)gmail.com
Ta on töötanud politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonijuhina, olnud strateegilise kommunikatsiooni konsultant ja koolitaja suhtekorraldusfirmas PR Partner ning kriisikommunikatsiooni lektor Tartu Ülikoolis. Samuti oli Kirsti Ruul MTÜ Fenno-Ugria Asutuse esimene kommunikatsioonijuht.

LIIKMED

Tõnu Seilenthal – juhatuse liige
seilu(at)ut.ee
Tartu Ülikooli, Jyväskylä Ülikooli ja Helsingi Ülikooli eesti keele lektor. Töötanud ka Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi direktorina ning Tartu Ülikooli uurali keelte õppetooli uurali keelte ja hungaroloogia dotsendina. Peamised uurimisvaldkonnad on soomeugri keelte ajalooline morfoloogia, handi keel, ungari keel, hungaroloogia ning ungari ja eesti keele kontrastiivne uurimine. Tegutseb mitmes sugulasrahvaste kultuuriseltsis.

Sven-Erik Soosaar – juhatuse liige
svenerik.soosaar(at)eki.ee
Etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija. Ta on ühtlasi Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige. Hetkel töötab ta EKI vanemteadurina. Ta on ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi ekespertliige aastatel 2020-2022.
„Mind on lapsest saadik huvitanud võõrad keeled ja rahvad. Teadmine, et osa rahvaid ei olegi meile nii võõrad ning lähemal tutvumisel hoopis üsna lähedased ja sarnased, teeb südame soojaks. Samas teeb kurvaks, et mitmed neist rahvastest ja keeltest on hävimisohus. Olen püüdnud anda oma panuse sellesse, et need rahvad ja keeled püsima jääksid. Minu igapäevane töö on soome-ugri keelte uurimine, aga selle kõrvalt panustan ka eestikeelse Vikipeedia arengusse.“

Viia-Kadi Raudalainen – juhatuse liige
kadi(at)fennougria.ee
Fenno-Ugria tegevjuht. Ta vastutab selle eest, et kõik koostöös juhatusega kavandatud ettevõtmised saaksid teoks ning rahaasjad oleksid korras. Kadi on lõpetanud Tartu ülikooli eesti filoogia soome-ugri keelte eriharu, täiendanud end Helsingi ülikoolis ungari keele ja kultuuri erialal ning õppinud ka kultuurikorraldust. Töötanud ligi 15 aastat Ungari Insituudi programmijuhina. Vabast ajast võtab suure osa koorilaul, mida ta on harrastanud lapsepõlvest saadik.

„Keskkoolitüdrukuna unistasin saada mansi hiigelpikkade lugulaulude uurijaks. Folkloristi minust küll ei saanud, kuid Fenno-Ugrias püüan teha kõik endast oleneva selleks, et  soomeugri rahvaste vägev laulupärand looks sildu inimeste ja rahvaste vahel ja jõuaks laia maailma. Usun, et nende rahvaste kultuurid on visad ja elujõulised nagu ranna- või mäestikutaimed. Hoolt tuleb kanda vaid selle eest, et nende kasvukeskkond ei saaks räsida ja et neid tuntaks ja märgataks.“

Eda-Riin Leego – juhatuse liige
edariin.leego(at)gmail.com
Eda-Riin Leego panustab Fenno-Ugria juhatusse põhiliselt noori puudutavate teemadega ja on teinud seda alates 2017. aastast. On Tartu Ülikoolis doktorant ja uurib komi keele demonstratiivpronoomeneid. Lisaks on tegev seltsingus Fenno-Ugria Noored (MTÜ Hõimulõimed).

„Keel ja kultuur mängivad inimese minapildis suurt rolli – oma pärimuskeele ja -kultuuri väärtustamine aitab paremini väärtustada ka ennast. Väikerahvad maadlevad tihti  eelarvamustega, et nende keel ja kultuur on primitiivne ja kasutu. Usun, et me saame oma eeskujuga näidata vastupidist. Väärtustades nii oma kui hõimurahvaste keeli ja kultuure.“

Andres Heinapuu – juhatuse liige
aheinapuu(at)gmail.com 
Panustab Fenno-Ugria juhatusse kultuuri-, info- ja poliitikateemadel Asutuse taastamisest saadik. Oli IV soome-ugri rahvaste maailmakongressi peakorraldaja 2004, on korraldanud mitmeid info- ja interneti-teemalisi konverentse, toimetanud Fenno-Ugria infolehte (1994-2001), samuti mitmeid FU võrguteavikuid ja Soome-Ugri rahvaste Infokeskuse kodulehekülge www.suri.ee, edendanud soome-ugri teatrite koostööd. Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja juhatuse liige.

Indrek Jääts – ERMi esindaja juhatuses, indrek.jaats@erm.ee
Eesti Rahva Muuseumis teadurina töötav etnoloog. Tema peamised uurimisteemad on olnud etnilised protsessid, rahvuslus ja rahvuspoliitika, eeskätt soome-ugri aladel. Põhjalikumalt on ta tegelenud setude etnilise identiteedi ning komi rahvusluse tekkelooga, aga ka permikomide ning vepslaste etnopoliitilise olukorraga. Muuseas on ta teinud ka paari selleteemalist dokumentaalfilmi ning on ERMi püsinäituse “Uurali kaja” kaasautor.

“Maailmas ja isegi Euroopas teatakse soome-ugri rahvastest üsna vähe. Eriti neist kes elavad Venemaal. Neist vaadatakse mööda, neid justkui ei nähtagi. Meie neid ei unusta ja katsume seista selle eest, et neid ka laiemalt teataks ja tuntaks. Soome-ugri rahvad on meile keeleliselt ja emotsionaalselt lähim osa maailma etnilisest mitmekesisusest ning me püüame töötada selle nimel, et see osa ei kaoks, vaid säiliks ja areneks.”

 

Print Friendly, PDF & Email