Jäta menüü vahele

Juhatus

Fenno-Ugria Asutuse juhatus valitakse kaheks aastaks. Täpsemad tööülesanded on sätestatud põhikirjas. 
Covid-19 viiruspuhangust tingitud eriolukorra tõttu on praegune juhatus samuti erakordne. Vastavalt 3. juunil 2020 toimunud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse üldkoosoleku otsusele pikendatid nende viie liikme volitusi, kes on seotud VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistustöödega.
ESIMEES
Madis Arukask

madis.arukask@ut.ee
Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees 2015. aastast, juhatuse liige 2005. aastast. Ta töötab Tartu ülikoolis humanitaarvaldkonna dotsendi ning vanemteadurina, uurides läänemeresoome rahvaste usundit ja folkloori. Ta on korraldanud 15 aasta jooksul uurimisretki vepslaste jt. läänemeresoome rahvaste juurde. Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president ning mitmete teadusorganisatsioonide liige.

 

LIIKMED
Tõnu Seilenthal

seilu@ut.ee
Tartu Ülikooli emeriitdotsent. Töötanud ka Jyväskylä Ülikooli ja Helsingi Ülikooli eesti keele lektorina, Eesti Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudi direktorina ning Tartu Ülikooli uurali keelte õppetooli uurali keelte ja hungaroloogia dotsendina. Peamised uurimisvaldkonnad on soome-ugri keelte ajalooline morfoloogia, handi keel, ungari keel, hungaroloogia ning ungari ja eesti keele kontrastiivne uurimine.

Sven-Erik Soosaar
svenerik.soosaar@eki.ee
Etümoloog, eesti, neenetsi ja mari keele uurija. Ta on ühtlasi Eesti Ungari Seltsi juhatuse liige. Hetkel töötab ta EKI vanemteadurina. Ta on ÜRO Põlisrahvaste Püsifoorumi ekespertliige aastatel 2020-2022. „Mind on lapsest saadik huvitanud võõrad keeled ja rahvad. Teadmine, et osa rahvaid ei olegi meile nii võõrad ning lähemal tutvumisel hoopis üsna lähedased ja sarnased, teeb südame soojaks. Samas teeb kurvaks, et mitmed neist rahvastest ja keeltest on hävimisohus. Olen püüdnud anda oma panuse sellesse, et need rahvad ja keeled püsima jääksid. Minu igapäevane töö on soome-ugri keelte uurimine, aga selle kõrvalt panustan ka eestikeelse Vikipeedia arengusse.“

Eda-Riin Leego
edariin.leego@gmail.com
Eda-Riin Leego panustab Fenno-Ugria juhatusse põhiliselt noori puudutavate teemadega ja on teinud seda alates 2017. aastast. Ta on Tartu Ülikooli doktorant ja uurib komi keele demonstratiivpronoomeneid. Ta on tegev MTÜ Hõimulõimed liige.

„Keel ja kultuur mängivad inimese minapildis suurt rolli – oma pärimuskeele ja -kultuuri väärtustamine aitab paremini väärtustada ka ennast. Väikerahvad maadlevad tihti  eelarvamustega, et nende keel ja kultuur on primitiivne ja kasutu. Usun, et me saame oma eeskujuga näidata vastupidist. Väärtustades nii oma kui hõimurahvaste keeli ja kultuure.“

Antti Lillak
anti.lillak@erm.ee
Anti on ERMi muuseumiõpetaja ja MTÜ Hõimulõimed üks eestvedajaid. Ta on Tartu Ülikooli doktorant, kes jumaldab keraamikat ning tegeleb vabal ajal ka arheoloogiliselt oluliste lingvistiliste üksikküsimustega. Kuid selle kõige kõrval on ta ka pühendunud muusik.