Jäta menüü vahele

Demokraatia kool Eesti soome-ugri kogukondadele

Demokraatia kool Eesti soome-ugri kogukondadele uue geopoliitilise olukorra mõistmiseks ja selles toimetulekuks

Projekti eesmärgiks on suurendada Eestis tegutsevate soome-ugri jt vähemusrahvaste kodanikuaktiivsust, tugevdada sidet Eesti ühiskonnaga, kasvatada nende poliitilist haritust ja teadlikkust, meediapädevust ning enesega toimetuleku oskusi kriisiolukordades.

Rahvusvähemuste kodanikuaktiivsus ja side Eesti ühiskonnaga:

  • soovime tõhustada soome-ugri jt rahvusvähemuste kogukondade, eriti nende eestkõnelejate ja aktivistide rolli „valvekoerana“ objektiivse info levitamisel poliitilisest olukorrast Venemaal ja Ukrainas, seda nii oma siinses kogukonnas kui ka rahvuskaaslaste seas Venemaal;
  • kasvatada uute teadmiste najal Eestis elavate venekeelsete ja sageli ka Vene kodakondsusega soome-ugri vm rahvusvähemuse taustaga inimeste sidet Eesti ühiskonnaga, mis tuleb kasuks lõimumisprotsessidele ja peaks kaugemas perspektiivis tekitama huvi Eesti kodakondsuse vastu;
  • tihendada projekti kaudu soome-ugri jt vähemusrahvustega tegelevate organisatsioonide omavahelist läbikäimist, aktiviseerida liikmeid ühistegevustele.

Poliitiline haritus ja meediapädevus:

  • Projekti poliitikaloengute eesmärgiks on käsitleda Venemaa poliitilise tegevust naaberriikides ning arendada osalejate oskust seda kriitiliselt hinnata;
  • Venemaal toimuva analüüsimiseks soovime treenida propaganda äratundmist ja meediapädevust: oma rahvuskogukonna liikmetega suhtlemiseks harjutada kommunikatsioonioskusi ja erinevate töövahendite kasutamist oma sõnumite edastamisel.

Enesega toimetulek:

  • soovime arendada osalejate oskusi kehtesteda poliitilise kriisi kontekstis oma seisukohti ka keerulistes olukordades;
  • soovime anda osalejatele oskusi Venemaa sõjategevusest tekkinud psüühilisi pingete ja masenduse leevendamiseks.

Projekti eesmärgiks on ka Fenno-Ugria Asutuse areng: muutunud geopoliitilises olukorras soome-ugri rahvastega uuenenud suhtlusplaani loomise ja rakendamise toetamine.


Üritused:


Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

​Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!