Jäta menüü vahele
Foto: Kaido Kama

Reis ümber soome-ugri maailma

TLÜ kursuse käigus antakse ülevaade soome-ugri rahvastest, riiklusest ja keeltest, räägitakse ka soome-urgri temaatikat oma loomingus kasutanud Eesti kultuuri- ja kunstitegelaste töödest

TLÜ Elualasid Lõimiva Uuenduse (ELU) raames toimub Tallinna Ülikoolis 2022 aasta sügissemestril kursus “Reis ümber soome-ugri maailma”, kus koostöös Fenno-Ugria Asutuse ja Eestis tegutsevate soome-ugri aktivistidega tutvustatakse soome-ugri rahvaid ja kultuure. Kursust juhendavad TLÜ TÜHI vanemteadur Marju Kõivupuu ja Fenno-Ugria Asutuse projektijuht, TLÜ õppejõud  Barbi Pilvre ning TLÜ õppejõud, digimängude ekspert Mikhail Fiadotau. Kaasjuhendajad on Fenno-Ugria Asutuse projektijuht Anna Kuznetsova, nõunik Jaak Prozes, eksperdid Taisto Raudalainen ja Sven-Erik Soosaar. Tehnoloogiate osas konsulteeritakse Veronika Rogalevitshiga ja Mikhail Fiadotauga.

Kursuse käigus antakse ülevaade soome-ugri rahvastest, riiklusest ja keeltest, räägitakse ka soome-urgri temaatikat oma loomingus kasutanud Eesti kultuuri- ja kunstitegelaste töödest (Lennart Meri, Arvo Valton, Kaljo Põllu, Peeter Laurits, Piret Räni jt ). Muu hulgas käsitletakse nende kultuuride tänast seisu keerulises poliitilises olukorras Venemaal. Kursuse raames valmivad grupitöödena õpimängud soome-ugri teemadel. 

 Võetakse vastu 24 üliõpilast ja tehakse grupitööna (3–4 üliõpilast) õpimängud. Iga grupp valib ühe rahva või ka läbiva teema erinevate rahvaste juures, uurib oma teemat iseseisvalt põhjalikumalt, määratleb mängu sihtgrupi, püstitab õpiülesande, loob ühe õpimängu ning koostab taustaselgituse, kus tutvustab antud rahvast ja kultuuri. Ühe ELU kursuse läbimine on kohustulik kõikidele üliõpilastele ja need on üksikprojektid, mis ei kordu.

Eesmärk

Üliõpilased tutvuvad elavate soome-ugri kultuuridega ja nende organisatsioonidega ja aktivistidega Eestis, samuti soome-ugri teemalise kunsti, filmi, muusikaga jm. Üliõpilased saavad ülevaate soome-ugri kultuuride  tänasest olukorrast, seostavad paremini eesti keelt ja kultuuri soome-ugri maailmaga, läbi ühe teema põhjalikuma uurimise grupitööna areneb uurimistöö ja loomingulise koostöö tegemise oskus grupis. Tekib huvi põlisrahvaste ja nende keelte ja kultuuride vastu ning süveneb arusaam oma keelest ja kultuurilisest identiteedist. Ühtlasi õpivad üliõpilased tundma tänapäevaste õpimängude loomise põhimõtteid ja tehnilisi võimalusi. Projekt seostub suures plaanis ka rahvusvahelise põliskeelte kümnendi IDIL 2022–2032 tähistamisega Eestis, mille eesmärk on teadvustada põliskeelte (Eestis võro, seto, aga väljasurnud liivi) tähendust ja neid populariseerida, kasutada jne. Projektiga kaudu on ühendatud Fenno-Ugria huvi ja ülikooli võimalused ning õpetamisealane teadmus, samuti kultuuriministeeriumi huvi sisustada Eestis põliskeelte kümnendi tegevustega.  

Projektis lõimuvad erialadest folkloristika, keeleteadus, ajalugu, rahvusvahelised  suhted, didaktika, digitehnoloogiad, kunst.

Fenno-Ugria hõlmab erinevaid teaduse populariseerimise tegevusi, mis on tuginenud filoloogide, lingvistide, ajaloolaste töödele, seega on asutuse-poolne sisend olemuselt teaduspõhine. Ka kohalikud soome-ugri aktivistid, keda on plaanis kaasata,  on seotud teadustegevusega (rahvamuusikauurijad jt). 

Üliõpilased peavad tegema iseseisvat uurimistööd gruppides, et tutvuda oma valitud põliskultuuri puudutava teemaga süvitsi, ning püstitada mängu jaoks probleem – õpiülesanne. Seeläbi tutvutakse kaasaegsete õpimängude loomise didaktiliste alustega. 

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Projekt on uudne, sest varasemalt pole soome-ugri teemalisi (eriti digitaalseid) õpimänge Eestis teadaolevalt tehtud. 

Kursuse lõpuks valmivad grupitöödena kindlatele sihtgruppidele mõeldud õpimängud, kas füüsilised (kaardid, lauamäng jms) või elektroonilised, nt moodle´i H5P või muudel internetipõhistel mängupõhjadel. Mänge saab vabalt kasutada kasutada järgnevates Fenno-Ugria või teiste huviliste tegevustes (koolitused, haridusprogrammid jm.), et tutvustada soome-ugri rahvaid ja kultuure noortele huvipakkuval interaktiivsel  või ka traditsioonilisel moel. Õnnestunud traditsioonilse mängu puhul (kaardid, lauamängud) on võimalus ka mängu huvi korral toota. 

Hingeauk. Foto: Kaido Kama