Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Põhikiri

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu on Fenno-Ugria Asutuse fond.

Lennart Meri Veelinnurahva rahastu PÕHIKIRI
 1. Lennart Meri Veelinnurahva rahastu (edaspidi rahastu) on asutatud Tõnu Seilenthali poolt 20. juunil 2007 eesmärgiga jäädvustada väljapaistva riigimehe ja soome-ugri rahvaste uurija mälestust ning toetada noorte loomingulist ja üldkasulikku tegevust soome-ugri rahvaste hüvanguks.
 2. Rahastu tegevust juhib kodukorra alusel tegutsev nõukogu, mis koosneb viiest liikmest. Nõukogu koosseisu kuulub rahastu algataja või tema volitatud isik, samuti MTÜ Fenno-Ugria Asutuse tegevjuht. Rahastu nõukogu koosseisu moodustab ja kinnitab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatus.
 3. Rahastut teenindab/haldab MTÜ Fenno-Ugria Asutus. Rahastule laekunud summasid hoitakse selleks otstarbeks avatud pangakontol. Rahastule laekunud summasid kasutatakse ainult Veelinnurahva stipendiumide (edaspidi stipendium) väljamaksmiseks. Muud rahastu pidamisega seotud kulud kannab MTÜ Fenno-Ugria Asutus omavahendite arvelt.
 4. Rahastu algkapitali moodustab MTÜ Fenno-Ugria Asutuse poolt panka hoiustatud summa suuruses 100 000 eesti krooni.
 5. Rahastu nõukogul on õigus suurendada rahastu algkapitali sihtotstarbeliste laekumiste ja muude laekumiste abil.
 6. Stipendiumi makstakse üks kord aastas rahastusse aasta vältel laekunud summade ja kasviku arvelt, kusjuures sellest vähemalt 10% eraldatakse rahastu algkapitali suurendamiseks. Ülejäänud kasvikut kasutatakse ainult stipendiumide maksmiseks. Kui stipendium jääb punktides 13 ja 14 nimetatud juhtudel määramata, kasutatakse kogu kasvikut rahastu algkapitali suurendamiseks.
 7. Stipendiumi taotlemise võimalus kuulutatakse massiteabevahendites välja võimalikult mitmes soome-ugri keeles, samuti inglise ja vene keeles kaks kuud enne taotluste esitamise tähtaega.
 8. Stipendiumitaotluse peab esitama igal aastal hiljemalt 15. septembriks. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja oktoobrikuus hõimupäevade ajal.
 9. Veelinnurahva stipendium määratakse rahastu nõukogu otsusega ühele või enamale kuni 33aastasele noorele.
 10. Stipendiumi määramisel lähtub rahastu nõukogu taotleja erialalisest edukusest ja tema üldkasulikust tegevusest.
 11. Veelinnurahva stipendiumi saamiseks esitab taotleja taotluse koos ülevaatega oma erialasest ja üldkasulikust tegevusest ja soovituse(d). Stipendiumi algatamise õigus on ka rahastu nõukogul.
 12. Stipendiumi saaja ja stipendiumi suuruse määrab rahastu nõukogu oma korralisel koosolekul.
 13. Sobivate kandidaatide puudumisel on rahastu nõukogul õigus jätta stipendium määramata.
 14. Kui väljakuulutatud kuupäevaks ei ole laekunud ühtegi stipendiumitaotlust, jätab rahastu nõukogu stipendiumi määramata.
 15. Stipendiumi saajatest teavitatakse avalikkust teabekanalite kaudu.
 16. Stipendiumi saajaga sõlmib rahastu nõukogu lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused.
 17. Stipendiumi saaja esitab rahastu nõukogule stipendiumi kasutamise kohta vabas vormis aruande vastavalt stipendiumi lepingus määratud tähtajale.

Põhikiri kinnitati MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse koosolekul
24. septembril 2007,

6. punkti sõnastust on muudetud juhatuse otsusega
28. septembril 2013. 

Veelinnurahva rahastusse saab nii ühekordseid kui ka püsiannetusi teha:

MTÜ Fenno-Ugria Asutus, EE937700771000674192 LHV pangas (selgitusse: Veelinnurahvas, oma nimi ja isikukood).

Suur tänu toetuse eest!