Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Asutus

Fenno-Ugria – aastast 1927

MTÜ Fenno-Ugria Asutus (lühemalt ka Fenno-Ugria ja FU) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvaste – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria loodi 1927. aastal ning taastati 1991. aastal.

Meie missiooniks on seista soome-ugri rahvaste, kultuuride ja keelte püsimise ning arenemise eest, väärtustades eesti identiteedis soome-ugri komponenti ning kaasates avalikkust ja riiki võtma aktiivset hoiakut koostöös sugulasrahvastega. 

Soome-ugri keeled ja kultuurid kuuluvad ainulaadse osana maailma kultuuripärandisse. See kohustab nende suhtes välja kujundama hoiakuid ja tegevusi, mis vastaksid rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste kaitse normidele ning rahvaste üldtunnustatud keelelistele ja kultuurilistele õigustele.

Fenno-Ugria lähtub oma tegevuses kultuurilise mitmekesisuse põhimõttest, soome-ugri kultuuride järjepidevuse vajadusest ning arusaamast, et kultuur on pidevas uuenemises. Oleme veendunud, elujõuline kultuur on ühiskonnas uuenduslike protsesside üheks eelduseks.

Fenno-Ugria on kompetentsikeskus, kes arendab sidemeid soome-ugri rahvaste vahel ja nende läbikäimist muu maailmaga, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, tutvustab hõimurahvaste kultuure ning nende loodushoidlikku ellusuhtumist, korraldab infovahetust ja aitab kaasa fennougristika arengule Eestis.

Fenno-Ugria vahendab soome-ugri rahvaste kohta mitmekülgset teavet ning algatab hõimurahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojekte. Fenno-Ugrial on nendes tegevustes põhiliselt initsiaatori ja nõuandja roll, ideid teostatakse mitmepalgelise partnervõrgustiku ja vabatahtlike kaasabil.

Iga aasta oktoobris toimuvad Fenno-Ugria eestvedamisel hõimupäevad, mis on kasvanud üle-eestiliseks kultuurifestivaliks, kuhu saabub külalisi Venemaa soome-ugri aladelt, aga ka Soomest, Ungarist ja mujalt. Suursündmusteks on oktoobrikuu kolmandal nädalalõpul, mil tähistatakse hõimupäeva, Tallinnas ja Tartus toimuvad peakontserdid. Fenno-Ugria algatusel kuulutas riigikogu 2011. aastal hõimupäeva ka riiklikuks tähtpäevaks.

Hõimupäevade kavasse kuuluvad lisaks kontsertidele veel näitused, kirjandusõhtud ja filmipäevad. Üritusi korraldavad ka paljud koolid, kultuuriseltsid, raamatukogud ja maakondade kultuurikeskused. Oluline ettevõtmine on laiemale üldsusele suunatud hõimupäevade konverents, mis käsitleb sugulasrahvaste kultuuri, keele, ajaloo ja ühiskonnaelu aktuaalseid küsimusi. 

Fenno-Ugria korraldab järjepidevalt ka väiksemaid kultuurisündmusi. Neist märkimisväärseim on 2001. aastast toimiv hõimuklubi, kus paari nädala tagant või kord kuus kõnelevad meie teadlased ja ühiskonnategelased oma soome-ugri rahvastega seotud uuringutest. 2009. aastast oleme tähistanud sugulasrahvaste rahvuslikke tähtpäevi hõimuõhtutel Tallinna Vanalinna Muusikamajas või (Kloostri) Aidas. Samast aastast toimib Fenno-Ugria ruumides periooditi ka jututuba, kus arutatakse soome-ugri maailma spetsiifilisemaid probleeme.

Alates 2015. aastast oleme korraldanud soome-ugri rahvaste pärimusmuusika kontserte rahvusvahelisel linnakultuuri festivalil Tallinn Music Week. Meid võib leida soome-ugri rahvaste kultuure tutvustamas ka Kirjandustänava festivalil, Viljandi pärimusmuusika festivalil, maailmapäeval ja mitmetel muudel kultuurisündmustel.

Fenno-Ugria inforikas kodulehekülg vahendab soome-ugri maailmast nii päevakajalisi uudiseid kui ka teavet ajaloo, keelte ja kultuurielu kohta. Hoiame oma sõpru uudistega kursis ka sotsiaalmeediakanalite (Facbook, Instagram, YouTube, Flickr) vahendusel.  

Lisaks teeme koostööd meediaväljaannetega: käsitleme või kommenteerime soome-ugri rahvastega seotud teemasid, vahendame eksperte ning nõustame ajakirjanikke. Tihedamad sidemed on aja jooksul välja kujunenud ajalehega Postimees, Eesti Rahvusringhäälingu ja raadio Kukuga. 

2012. aastast anname välja aastaraamatut „Soome-ugri sõlmed“, mis pakub mitmekesist ja põnevat lugemist ning on heaks tunnismärgiks Fenno-Ugria, liikmesorganisatsioonide ja partnerite tegemistest soome-ugri maailmas. Meie elektrooniline uudiskiri kannab nime Fenno-Ugria Teataja.  

Fenno-Ugria kirjastab juba üle 20 aasta temaatilist, seinale kinnitatavat hõimukalendrit. Oleme üllitanud ka teisi trükiseid, millest märkimisväärseim on „Uurali keelte sõnastik“ (2004, 2011).

Et soome-ugri rahvastest leviks mitmekülgset infot, oleme koostanud rändnäitusi, mida eksponeerime muuseumides, kultuurikeskustes, raamatukogudes ja õppeasutustes nii Eestis kui ka välismaal.

Fenno-Ugrial on rikkalik ja ainulaadne raamatukogu, mis hõlmab teaduskirjandust, sõnaraamatuid, teatmeteoseid, lasteraamatuid, soome-ugri rahvaste ilukirjandust nii originaalis kui ka tõlkes jpm. Raamatukogu saab külastada kohapeal töötamiseks või koju laenutamiseks teisipäeviti kell 12-18, eelneval kokkuleppel ka teistel tööpäevadel kell 10‒16. Teavikute andmed leiab Eesti suurimast e-kataloogist ESTER.

Soome-ugri keeled ja kultuurid on maailma kultuuripärandis ainulaadsed ning oma tegevusega püüame seda mitmekesisust ka hoida. Värsked teadmised, kokkupuuted teiste inimestega, uued muljed ja impulsid aitavad kaasa sellele, et kultuur ei kapselduks üksnes oma traditsioonilisse minevikku, vaid hoiaks oma pärandit elavana. Seetõttu peame tihedat kultuurivahetust hõimutöös väga oluliseks. 

Vahendame soome-ugri rahvaste esindajaid Eestis toimuvatele rahvusvahelistele folkloori-, muusika- ja kirjandusfestivalidele ning muudele suurüritustele. Samuti leiame Eestist esinejaid mujal soome-ugri aladel toimuvatele kultuurisündmusetele. Ise korraldame Venemaa soome-ugri rahvaste kultuuri- ja loomeinimestele eelkõige spetsiifilisi koolitusi. Oleme kaasa aidanud ka tudengite ja lektorite vahetusele. 

Üks võimalus oma identiteedi hoidmiseks ja kujundamiseks on soomeugrilastel loodushoidlik pärimusturism. Koos Looduse Omnibussiga, aga ka mitmete kultuurikollektiividega oleme ette võtnud toredaid reise soome-ugri aladele, mis on olnud täis unustamatuid kohtumisi ja avastamisrõõmu. Nõustame heal meelel reisikorraldajaid marsruutide kavandamisel ja viime nad kokku sugulasrahvastest turismiettevõtjatega.

Tõelised ja kestvad sõprussuhted luuakse n-ö rohujuuretasandil. Seetõttu aitame kaasa soome-ugri kultuuripealinnade liikumisele ning sidemete loomisele külade, kultuurikollektiivide, seltside ja üksikisikute vahel. 

Alates 1993. aastast esindab Fenno-Ugria eestlasi soome-ugri rahvaste rahvusvahelises konsultatiivkomitees ning koordineerib Eesti tegevust komitee eestvedamisel toimuvate soome-ugri rahvaste maailmakongresside läbiviimisel, lähetades neile delegaate, vaatlejaid ja ajakirjanikke. Fenno-Ugria korraldas ise 2004. aastal IV soome-ugri rahvaste maailmakongressi Tallinnas ning valmistab ette 2021. aastal Tartus toimuvat VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi

ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni ECOSOCi vaatlejastaatust omava organisatsioonina püüame kinni haarata igast võimalusest teavitada rahvusvahelist üldsust soome-ugri rahvaste olukorrast. Kasutame võimalusi soome-ugri keeltele ja kultuuridele tähelepanu pööramiseks ÜRO põlisrahvaste programmides, Euroopa Parlamendis, aga ka Eesti Arengukoostöö Ümarlauas ja Inimõiguste ümarlauas, mille liikmed me oleme. 

Fenno-Ugria teeb tihedat koostööd Eestis elavate soome-ugri rahvaste kultuuriseltsidega, kellest enamik on ka meie liikmesorganisatsioonid. Koos tähistame rahvuslikke tähtpäevi ja seltsid aitavad Fenno-Ugriat ka suuremate ürituste korraldamisel.

Oleme üheskoos kokku pannud soome-ugri rahvaste kultuure ja keeli tutvustavaid programme nii noortele kui ka eakamatele huvilistele. Samuti esinevad meie ettevõtmistel sageli seltside folkloorirühmad ja pärimusmuusikaansamblid. 

Soome-ugri rahvaste tutvustamiseks nii formaal-, täiend- kui ka elukestvas õppes vahendame soome-ugri rahvaste keeli ja kultuure tutvustavaid õppetunde ning asjatundjate loenguid eri vanuseastmetele.

1998. aastal algatas Fenno-Ugria hõimurahvaste programmi uurali põlisrahvaste keelte ja kultuuride säilimiseks ning arenguks. Haridus- ja teadusministeeriumi rahastatud programmi toel on korraldatud soome-ugri rahvaid tutvustavaid üritusi, antud välja soome-ugri keeltes raamatuid ja heliplaate ning rahastatud reise piiri taga aset leidvatele soome-ugri rahvaste üritustele ja vastu võetud külalisi meil toimuvatele sündmustele. Eesti ülikoolides õpivad praegugi soomeugrilastest doktorandid. 

Hõimurahvaste programm annab kohaliku tasandi algatuste eest välja ka kirjandusauhinda, rahvusteaduse auhinda ja Ilmapuu auhinda. Programmi uuendatakse iga nelja aasta tagant, II‒IV programmi koordineeris Fenno-Ugria. 2021. aastal alanud V programmi haldaja on Eesti Keele Instituut, Fenno-Ugria aitab kaasa teavitustöös.  

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse logol on kujutatud veelindu. Karjala kaljujoonistelt leitud kujutise vormis meie tunnusmärgiks disainer Tüüne-Kristin Vaikla.