Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Teadus- ja arendustegevuse toetused

Hõimurahvaste programmi projektitoetused

Teadus- ja arendusprojektide taotlusvoor

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2024

Hõimurahvaste programmi teadus- ja arendusprojektide toetuste andmise tingimused ja kord

Juhendi eesmärk on sätestada hõimurahvaste programmi teadus- ja arendusprojektide toetuste jagamise ja kasutamise tingimused. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammist hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetusmeetme kaudu. Hõimurahvaste programmi tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI). Toetuste jagamiseks korraldab EKI avatud taotlusvoorud.

1. Hõimurahvaste programmi teadus- ja arendusprojektide meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse hõimurahvaste keelte ja kultuuride teaduslikku uurimisse ja arendamisse:

1.1. hõimurahvaste keele- ja kultuuripärandi kogumine, säilitamine, uurimine ja vahendamine;

1.2. hõimurahvaste päritolu kui ka teiste noorteadlaste ja välisüliõpilaste kaasamine projektidesse ja nende õpingud Eesti kõrgkoolides;

1.3. koostöö rahvusvaheliste teadlasvõrgustike ja -projektidega;

1.4. uute ja innovaatiliste lähenemiste, meetodite ning vahendite juurutamine teadustöös.

2. Hõimurahvaste programmist ei toetata:

2.1. välitöid Venemaa Föderatsioonis, koostööd Venemaa Föderatsiooni asutustega või teisi tegevusi, mis on vastuolus Eesti või Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidega;

2.2. üldjuhul taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud projekte;

2.3. tehnika ja põhivahendite ostmist.

3. Toetuse taotlemine

3.1. Taotlusvoor kuulutatakse välja EKI kodulehel ning teiste infokanalite kaudu.

3.2. Taotlus tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi taotluskeskkonnas): https://toetused.kul.ee/.

3.3. Toetusi saavad taotleda Eesti teadus- ja arendusasutused.

3.4. Taotlus tuleb esitada eesti keeles.

3.5. Toetatakse 1–3-aastaseid projekte (s.o 12–36 kuud). Mitmeaastastele projektidele eraldatakse toetust ühe aasta kaupa, järgnevate aastate toetuse jaoks tuleb taotlejal esitada jätkutaotlus koos projekti vahearuandega.

3.6. Taotluses tuleb esitada tööplaan. Mitmeaastaste projektide puhul tuleb esitada nii kogu projekti tööplaan kui ka iga aasta tööplaan.

3.7. Taotluses tuleb näidata projekti kogu eelarve ning võimaliku lisarahastuse puhul märkida selle maht ja allikad. Mitmeaastaste projektide puhul tuleb välja tuua nii projekti kogueelarve kui ka selle jaotumine aastate lõikes.

3.8. Toetatavates teadus- ja arendusprojektides võib üldkulu moodustada maksimaalselt 10% projekti eelarvest.

4. Taotluste hindamine

4.1. Taotlusi hindavad eksperdid ja juhtkomisjoni liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse § 7 tähenduses. Juhtkomisjon võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse taotlusi ja ekspertide hinnanguid, kuid on otsuste tegemisel vaba.

4.2. Taotluste hindamisel lähtutakse ennekõike nende sisulisest tasemest ning vastavusest toetamispõhimõtetele. Taotluste hindamisel võetakse arvesse järgmisi aspekte:

4.2.1. projekti teaduslik põhjendatus, sh originaalsus, asjakohasus, ning eesmärkide selgus; 

4.2.2. uurimisprojekti olulisus ja kasu valdkonnale ja ühiskonnale;

4.2.3. uurimisprojekti teostatavus (tööplaan), sh meetodid, eelarve põhjendatus;

4.2.4. toetustaotluse korrektsus (kogu vajaliku informatsiooni esitamine taotlusvormil nõutud kujul ning õigeks ajaks).

4.3. Juhtkomisjon teeb otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui esineb mõni järgmistest asjaoludest:

4.3.1. taotlejal on toetuse andja ees täitmata kohustusi (eelmise projekti aruanne on esitamata või ei ole esitatud õigeaegselt);

4.3.2. taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid;

4.3.3. taotlusele sätestatud nõuded ei ole täidetud.

4.4. Toetuse saajad ja toetussummad otsustatakse ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

4.5. Taotluse esitajaid teavitatakse otsustest taotluses esitatud e-posti teel.

5. Toetuse eraldamine ja toetuse kasutamise tingimused

5.1. Toetus eraldatakse EKI direktori käskkirjaga, milles määratakse toetuse saaja, toetuse summa, toetatava tegevuse nimetus, lepingu sõlmimise vajadus, toetuse väljamakse tegemise ja aruandluse esitamise tähtaeg.

5.2. Toetuse saaja kohustub nimetama Haridus- ja Teadusministeeriumit toetajana projekti tegevusega seotud trükistes, reklaamides (pressiteated, trüki-, tele- ja raadioreklaam jne) ning avalikel esinemistel; võimalusel lisama hõimurahvaste programmi logo.

5.3. Toetuse saajal lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud.

5.4. Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotluskeskkonnas.

5.5. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

5.6. Toetuse saaja võimaldab toetuse andjal kontrollida esitatud aruannete õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust.

5.7. Kui projekt ei toimu või lükkub edasi, tuleb sellest hõimurahvaste programmi koordinaatorile taotluskeskkonnas kohe kirjalikult teada anda.

5.8. Toetuse saaja peab arvestama EKI kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega.

5.9. Toetuse kasutamise muudatused ja täiendused on kehtivad vaid juhul, kui need vormistatakse taotluskeskkonnas kirjalikult.

5.10. Kui üks pool esitab taotluskeskkonnas teisele poolele kirjalikult toetuse kasutamise muutmiseks põhjendatud ettepaneku, peab ettepaneku saaja selle läbi vaatama 20 tööpäeva jooksul alates ettepaneku saamisest. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda taotluskeskkonnas kirjalikult põhjendada.

6. Dokumentatsioon

6.1. Toetuse saaja kohustub pidama toetuse kohta arvestust kooskõlas raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega.

6.2. Toetuse saaja on kohustatud hõimurahvaste programmilt saadud toetuse kohta pidama eraldi raamatupidamisarvestust kulude osas. See tähendab, et toetusest tasutud kulud peavad olema toetuse saaja raamatupidamises eristatavad muudest kuludest ja tõestatavad algupäraste kulu- ja maksedokumentidega.

6.3. Toetuse saaja peab säilitama toetuse kasutamisega seotud originaaldokumente seitse aastat.

6.4. Toetuse saaja peab toetuse andja kirjalikul nõudmisel esitama algdokumentide ja maksekorralduste koopiad, mis tõendavad toetuse kasutamisel tekkinud kulutusi, viie tööpäeva jooksul sellesisulise nõude saamisest.

6.5. Taotlusvooru ja toetuste kasutamise menetlemisega seotud dokumente ja andmeid säilitatakse õigusaktidega kehtestatud korras.