Rahvusteaduste auhinna laureaadid

2019

1) uurali rahvaste rahvusteaduste alase teadustöö kategoorias  

NIKOLAI ANISIMOVILE monograafia «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов» / „Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis“ (Tartu 2017) eest.

Anisimovi kopsakas monograafia kätkeb Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas 2017. aastal kaitstud doktoritööd. Uurimuses antakse ülevaade udmurdi loodususundi maailmapildist, seejuures arusaamadest elavate ja surnute maailmade vahelise suhtluse võimalikkusest. Rituaalse käitumise analüüsis keskendub autor eeskätt matusekombestiku, esivanemate mälestamise ja vastsündinute kohtlemisega seotud tegevustele ja uskumustele. Tegemist on tiheda analüütilise tööga ning kiiduväärt on ka raamatu lõpus välja toodud udmurdi usundi lühiteatmik.

 

2) uurali keeltes avaldatud teadustöö kategoorias 

VITALI MIHAILOVILE monograafia «Калык ойпого – калык чон поянлык» (Joškar-Ola 2017) eest.

Mihailovi monograafia mari suulisest rahvaloomingust koosneb kahest osast. Teose esimeses osas on esitatud (populaar)teaduslik ülevaade mari rahvaluule ajaloost, selle teooriast ja praktikast, põhjalikult on käsitletud kalendritähtpäevi ja seejärel žanriti kõiki mari folkloori alaliike. Autor lähtub seisukohast, et folkloorimaterjal on omapärane ajalooline dokument, mis koos teiste teadustega võimaldab luua (objektiivse) pildi mari rahva ajaloost. Folklooriteostes peegelduvad mari rahva arusaamad ümbritsevast maailmast, vaated elule, rahvafilosoofia ja etnopedagoogilised tõekspidamised. Monograafia teine osa esitab näiteid mari folkloorist. Raamat on mõeldud abivahendiks kooliõpetajaile, üliõpilastele, raamatukogutöötajaile ja folkloorikollektiividele.

  1. aastal aastal kandideeris rahvusteaduste auhinnale 20 soome-ugri teadlast.

2018

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Mordva teadlane VLADIMIR ABRAMOV – monograafia „Мордовия в 1939-1953 годах“ (“Mordva aastatel 1939-1953”)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Komi teadlane ANATOLI RAIKIN  – monograafia „Вöр-васа олысьяс“.

2018 aastal aastal kandideerisid rahvusteaduste auhinnale komi, udmurdi, mari, mordva, neenetsi ja vepsa teadlased – kokku 14 Venemaa soome-ugri teadlast.

2017

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Udmurdi teadlane TATJANA DUŠENKOVA – venekeelne monograafia “Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х годов: Очерк поэтической интерпретации” (“Neomütologism 1990ndate keskpaiga udmurdi luules: poeetilise interpretatsiooni põhijooned)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Komi teadlane JEVGENI TSÕPANOV – komikeelne monograafia “Вынйöра да мича – миян коми кывным” (“Võimas ja kaunis – meie komi keel”)

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid komi, udmurdi, mari, mordva, neenetsi ja vepsa teadlased – kokku 14 Venemaa soome-ugri teadlast.

2016

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Vepsa teadlane IRINA VINOKUROVA − venekeelne monograafia «Мифология вепсов. Энциклопедия» (“Vepsa mütoloogia. Entsüklopeedia”)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Uurali keeltes avaldatud teadustöö eest sel aastal auhinda välja ei antud, kuna vastavaid teadustöid konkursile ei saadetud.

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid udmurdi, vepsa, saami ja mari teadlased – kokku 12 soome-ugri teadlast.

2015

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Mari teadlane RAISSIJA KUDRJAVTSEVA – venekeelne monograafia «Генезис и динамика поэтики марийского рассказа в контексте литератур народов Поволжья» (Mari lühiproosa poeetika genees ja dünaamika Volga-äärsete rahvaste kirjanduse kontekstis)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Mari teadlane NADEŽDA FEDOSSEJEVA – mäemarikeelne monograafia «Сӹлнӹшая шӹдӹрвлä. Кырык мары писательвлäн творческий портретӹштӹ» (Sõnakunstnikud. Mäemari kirjanike loomingulised portreed)

2014

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Komi teadlane NIKOLAI KUZNETSOV – venekeelne monograafia «Пространственная семантика местных падежей коми языка (когнитивный анализ)» (Komi keele kohakäänete ruumisemantika (kognitiivne analüüs))

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Konkursile saadetud teoste puudumise tõttu auhinda välja ei antud.
Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid mansi, komi, udmurdi, ersa, mokša, mari ja karjala teadlased – kokku 15 soome-ugri teadlast.

2013

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Komi teadlane VIKTORIA VLASSOVA – venekeelne monograafia „Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни“ (Komi vanausuliste grupid: sotsiaalse ja rituaalse elu konfessionaalsed iseärasused)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Konkursile saadetud teoste vähesuse tõttu auhinda välja ei antud.

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid handi, mansi, komi, udmurdi, ersa ja mari teadlased – kokku 19 soome-ugri teadlast.

2012

Uurali rahvaste rahvusteaduste alane teadustöö

Liivi teadlane VALTS ERNŠTREITS – lätikeelne monograafia “Lībiešu rakstu valoda” (Liivi kirjakeel)

Uurali keeltes avaldatud teadustöö

Mari teadlane OLEG SERGEJEV – marikeelne monograafia “Марий йылме. Стилистика” (Mari keel. Stilistika)

Rahvusteaduste auhinnale kandideerisid mari, udmurdi, komi, mokša, ersa, handi, mansi, vepsa, karjala, ingeri-vadja-isuri, liivi ning saami teadlased – kokku 25 soome-ugri teadlast.

Print Friendly, PDF & Email