Jäta menüü vahele
logo_puhas

Resolutsioon 2012

Soome-ugri rahvaste VI maailmakongressi resolutsioon

Meie, soome-ugri ja samojeedi rahvaste VI maailmakongressi delegaadid, kinnitame 1992. aastal esimesel maailmakongressil vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöö põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsiooni järgimist ning märgime, et 20 aastaga:

Me kinnitame ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis, rahvusvähemuste kaitse raamkonventsioonis ja teistes rahvusvahelistes dokumentides sätestatud individuaalsetest ja kollektiivsetest õigustest kinnipidamist.

Kuid kaasaegne, aina dünaamilisem ja globaliseeruvam maailm meie ümber esitab meile nii vanu kui ka uusi väljakutseid. Enamuse meie rahvaste seas jätkub rahvaarvu kahanemine, kiireneb assimilatsiooni- ja kultuurihääbumisprotsess, väheneb emakeeleoskuse tase.

Majanduslik, sotsiaalne ja poliitiline ebastabiilsus mõnedes piirkondades takistab järjepidevalt nii tervikliikumise kui ka konkreetsete rahvaste probleemide lahendamist ja eesmärkideni jõudmist. Paljud meie rahvad jäävad märgatavalt maha maailma mobiilsus-, moderniseerimis- ja informaatikaprotsessidest, konserveerides sellega oma identiteeti ja arenguväljavaateid. Viimaste aastatega on mõned liikumises osalejad kaotamas oma dünaamikat ja uuendusmeelsust kodanikuühiskonna kujundamisel.

Lähtudes eeltoodust, kutsume me

kõikide riikide soome-ugri rahvaste esindajAD:
meie rahvaste valitsusväliseid organisatsioone:
  1. tegema intensiivsemat ja vastastikku kasulikumat koostööd maailma soome-ugri rahvaste koostöö põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsiooni jätkuva ellurakendamise nimel.
  2. arendama ja demokratiseerima meie rahvaste organisatsioonilisi struktuure;
  3. tõhustama tööd oma kaasmaalaste seas, suurendamaks nende huvi ja austust emakeelte vastu.
Teeme konsultatiivkomiteele eelseisvaks perioodiks ülesandeks:
  1. keskenduda meie liikumise kõigi struktuuriüksuste sees moderniseerimis- ja innovatiivmeetmetele, pöörates erilist tähelepanu noortele, aga ka sotsiaal-majanduslikule, haridus- ja IT-valdkonna koostööle;
  2. täiustada konsultatiivkomitee tegevust reguleerivaid dokumente, kaasa arvatud maailmakongressidele delegaatide valimist reguleerivaid dokumente.

Kinnitame, et inimõiguste ning põlisrahvaste ja vähemusrahvuste õiguste kaitse on nii eraisikute, valitsusväliste organisatsioonide kui ka rahvusvahelise üldsuse ülesanne. Seetõttu on oluline, et just rahvaste üksikesindajad saaksid aru keelelise mitmekesisuse positiivsest mõjust haridusele ja kultuurile tervikuna ning valitsusväliste organisatsioonide olulisest rollist nendes protsessides.

Peame meie kõigi jaoks oluliseks keskenduda lähitulevikus konkreetsetele meetmetele nii koolieelse hariduse kui ka üldise rahvahariduse parandamisel.

Kinnitame taas, et soome-ugri liikumine on alati avatud konstruktiivseks koostööks kõigi maailma rahvaste, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide ja nende institutsioonidega.

Siófokis, 7. septembril 2012 a.

Tõlge eesti keelde: MTÜ Fenno-Ugria Asutus