Jäta menüü vahele
HR programmi logo

Taotlusjuhend

Kultuuri- ja haridustegevuse projektitoetused

2021. aasta teise taotlusvooru tähtaeg on 15.09.2021.

Taotlused tuleb esitada keskkonnas ENTU.

Kultuuri- ja haridustegevuse projektitoetus

Taotlemise tingimused ja nõuded taotluste lisadele

 1. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja).
 2. Korraldaja kuulutab taotlusvooru välja Eesti Keele Instituudi ja Fenno-Ugria Asutuse kodulehel ja teiste infokanalite kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.09.2021. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada taotlus keskkonnas ENTU: https://eki.entu.ee/
 3. Toetusi saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised ja füüsilised isikud. Taotleda saavad ka hõimurahvaste esindajad Venemaal, kui nad leiavad Eestist partnerorganisatsiooni, kes taotluse esitab.
 4. Taotlus tuleb esitada eesti keeles.
 5. Toetatakse kuni üheaastaseid projekte. Toetuse kasutamise periood määratakse lepingus.
 6. Taotlusi hindavad eksperdid ja juhtkomisjoni liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Taotluste hindamisel lähtutakse ennekõike projektitaotluste sisulisest tasemest ning vastavusest toetamispõhimõtetele. Muu hulgas võetakse hindamisel arvesse eelarve põhjendatust ja vastavust plaanitud tegevustele; oma- ja/või kaasrahastuse olemasolu (soovituslik); toetustaotluse korrektsust (kogu vajaliku informatsiooni esitamine taotlusvormil nõutud kujul ning õigeks ajaks).
 7. Juhtkomisjon võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse taotlusi ja ekspertide hinnanguid, kuid on otsuste tegemisel vaba. Toetuse saajad ja toetussummad otsustatakse ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
 8. Toetuse saajaid informeeritakse e-posti teel ja tehakse teatavaks korraldaja kodulehel.
 9. Korraldaja sõlmib toetuse saajatega lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud.
 10. Füüsilisele isikule eraldatud tegevustoetusest arvestatakse maha tööjõukulud.
 11. Füüsilised isikud saavad toetust taotleda ka kultuuri- ja teadusürituste lähetuskulude katmiseks. Kulud hüvitatakse tagantjärele, pärast lähetuse lõppemist kuluaruande esitamisel.
 12. Taotluses tuleb näidata projekti kogu eelarve ning võimaliku lisarahastuse puhul märkida selle maht ja allikad. Eelarve juurde tuleks võimalusel lisada hinnapakkumised.
 13. Loetelu nõutud lisadest:
  1. Kultuurisündmuste korraldamise projektid (kontserdid, etendused, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad, laagrid jms)
   1. lektori(te)/õpetaja(te)/esineja(te) kinnitus osalemise kohta, kui küsitakse toetust neile sõidukulude, töötasu maksmiseks;
   2. ürituse programm.
  2. Rahvusvahelistel sündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, seminarid, töötoad jm)
   1. kinnitus üritusel osalemise kohta (kutse, registreerimisleht, programm vmt).
  3. Publikatsioonide projektid
   1. käsikiri või käsikirja kavand;
   2. tõlketeoste puhul originaal, tõlkenäidis ja tõlkeõiguse kinnituskiri (teose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad).
  4. Näituse korraldamise projektid
   1. enäitusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega).
 14. Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Juhtkomisjon ja korraldaja ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi.

NB! Kui projekt ei toimu või lükkub edasi, tuleb sellest koordinaatorile kohe teada anda!

Toetuse saaja esitab projekti lõppedes sisu- ja kuluaruande. Aruanne tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast toetuse perioodi lõppu. Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotluskeskkonnas ENTU. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver