Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

2019–2021

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Arengukava


Lähtekohad ja eeldused

MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi ka Fenno-Ugria) on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria asutise tegevust. Fenno-Ugria arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade ning rahvaste vahel, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, aitab kaasa fennougristika arengule Eestis, tutvustab ja propageerib nii Eestis kui ka maailmas hõimurahvaste kultuure ning nende loodushoidlikku ellusuhtumist, arendab soome-ugri rahvaste omavahelist suhtlemist ning suhtlemist muu maailmaga ja korraldab infovahetust.

Koht ühiskonnas ja olmasolu mõte (missioon)

Fenno-Ugria seisab hõimuliikumise katusorganisatsioonina soome-ugri rahvaste, kultuuride ja keelte püsimise ja arenemise eest, väärtustades eesti identiteedis soome-ugri komponenti ning kaasates avalikkust ja riiki võtma aktiivset hoiakut koostöös sugulasrahvastega.

Visioon

Fenno-Ugria on avalikkuses tunnustatud ja tuntud ning ühiskonnale vajalik mainekas kompetentsikeskus, kes vahendab soome-ugri rahvaste kohta mitmekülgset teavet, arendab suhtlust ning algatab hõimurahvastega seotud haridus-, kultuuri- ja muid projekte ning viib edukalt läbi soome-ugri rahvaste maailmakongressi. Fenno-Ugrial on tegevustes põhiliselt initsiaatori ja nõuandja roll, ideid teostatakse partnervõrgustiku ja vabatahtlike kaasabil. Soome-ugri rahvaste ja hõimutegevuse vastu ei tunne huvi ainult erialainimesed, vaid laiem avalikkus ja eriti noored.

Väärtused

Fenno-Ugria lähtub oma tegevuses põhimõttest, et soome-ugri keeled ning kultuurid on ainulaadne osa maailma kultuuripärandist. See seab kohustuse kujundada nende suhtes välja hoiakud ja tegevused, mis vastavad rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste kaitse normidele ning rahvaste üldtunnustatud keelelistele ja kultuurilistele õigustele.

Fenno-Ugria lähtub oma tegevuses kultuurilise mitmekesisuse põhimõttest, soome-ugri kultuuride järjepidevuse vajadusest ning arusaamast, et kultuur on pidevas uuenemises ja et kultuuri elujõulisus on ühiskonna uuenduslike protsesside üks eeldus.

Fenno-Ugria toetab oma tegevusega avatud kodanikuühiskonna arengut soome-ugri rahvaste seas.

Organisatsioonikultuuri alal toetub Fenno-Ugria sellistele väärtustele nagu kompetentsus, töötajate ja liikmesorganisatsioonide loominguline aktiivsus, usaldusväärsus, korrektsus ja avatus.

Hetkeolukord

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst soome-ugri rahvastega. Fenno-Ugria 42 liikme hulka kuuluvad muuseumid (Eesti Rahva Muuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Kunstimuuseum jpt), teadus- ja õppeasutused (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Keele Instituut), Eestis tegutsevad soome-ugri rahvaste kultuuriseltsid; kirjanike, kunstnike ja heliloojate loomeliidud; folklooriseltsid jpt. Asutuse tegevust suunab kaheksaliikmeline juhatus. Põhikohaga töötajaid on kolm.

Fenno-Ugria eelarvest moodustab umbes 2/3 kultuuriministeeriumist saadav tegevustoetus, mis katab bürookulud, palgad ja lähetused. Peaaegu kõikideks tegevusteks hangitakse projektipõhist rahastust.

Fenno-Ugria töötajate initsiatiivil on oktoobrikuu kolmandal nädalalõpul tähistatava hõimupäevast saanud Eestis lipupäev. Fenno-Ugria on hõimupäeva tähistavate ürituste sarja – Hõimupäevad – peamine eestvedaja. Lisaks sellele korraldatakse aastaringselt Hõimuklubi loengutesarja Eesti Keele Instituudis ning soome-ugri rahvaste rahvuslikele tähtpäevadele pühendatud hõimuõhtuid Vanalinna Muusikamajas, Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja mujal Eestis.

Nii oma kui ka liikmesorganisatsioonide tegevusest soome-ugri rahvaste kultuuride uurimisel ja tutvustamisel antakse igal aastal välja aastaraamatut ”Soome-ugri sõlmed”. Fenno-Ugria kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu vahendatakse olulisemaid soome-ugri teemalisi uudiseid, teateid ja artikleid. Asutuse töötajad konsulteerivad ajakirjanikke, pedagooge, riigiasutuste esindajaid ja teisi huvilisi soome-ugri rahvaid puudutavates küsimustes. Fenno-Ugria haldab ka Haridus-ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi.

Paljud algatused teostatakse projektipõhiselt lepingulise tööjõuga, kuid seda on mõnikord raske leida isegi ette valmistatud ja rahastatud projektide läbi viimiseks.

Fenno-Ugria esindab eestlasi Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ning moodustab delegatsioone iga nelja aasta tagant toimuvatele soome-ugri rahvaste maailmakongressidele.

Arengukava perioodil on Fenno-Ugria kõige kaalukamaks ettevõtmiseks rahvusvahelise VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressi korraldamine 2020. aasta juunis Tartus.

Fenno-Ugria tugevused

 • Väärika ajaloo ja liikmeskonnaga organisatsioon;
 • Pikaajaline töökogemus ja väljakujunenud kompetentsivaldkonnad;
 • Kodumaiste ja rahvusvaheliste sidemete ning koostööpartnerite rohkus;
 • Hea suhtlemisoskusega ja oma tööst huvitatud, missioonitundeline personal;
 • Büroo asub südalinnas esinduslikes tööruumides, kus saab läbi viia ka väiksemaid üritusi;
 • Usaldusväärne partner ühiskonna ja riigi jaoks oluliste programmide ellu viimisel (hõimurahvaste programm, hõimupäevad, EV100);
 • Viinud läbi edukalt hõimupäevi ja algatanud mitmeid ettevõtmisi uute koostööpartneritega.

Fenno-Ugria nõrkused

 • Kasin riigieelarveline toetus, mistõttu on suur osa tegevusest projektipõhine. Palju tööaega kulub taotluste esitamisele ja aruannetele;
 • Vähe põhikohaga tööjõudu, mis seab piirid järjepidevale tegevusele ja uutele algatustele. Kõiki häid algatusi ei jõuta teostada või need jäävad venima;
 • Erilaadsete ülesannete rohkus ja killustatus, mis ei võimalda põhjalikumat süvenemist;
 • Valdkonnas aktiivselt tegutsejate seas on peamiselt ühed ja samad inimesed;
 • Osade liikmesorganisatsioonide vähene kaasatus.

Väljastpoolt tulevad ohud

 • Riigil puudub ühtne valdkondade ülene soome-ugri rahvaid puudutav strateegia, mis võib põhjustada riigi toetuse vähenemise;
 • Ühiskonnas valitsevate pingete taustal muutub soome-ugri rahvaste toetamine ühtede poliitiliste jõudude prioriteediks, teised distantseeruvad;
 • Eestlaste identiteedis soome-ugri komponent radikaliseerub või väheneb;
 • Fennougristika populaarsus kahaneb, seetõttu on vähem ka keeleoskajaid ja asjatundjaid;
 • Fenno-Ugria ei suuda toetada ühiskondlikku huvi pädevate teemakäsitluste ja analüüsidega peavoolumeedias;
 • Venemaa tõlgendab Eesti poolset tegevust soome-ugri rahvaste kultuuride ja identiteetide toetamiseks poliitilises võtmes, tõkestab seda ja surub alla kodanikualgatusi, mis vähendab võimalusi hõimurahvaste hüvanguks tegutseda;
 • Venemaal elavad soome-ugri rahvad on pessimistlikud oma tuleviku suhtes ja loobuvad vabatahtlikult oma keelest ja kultuurist, kuna sellega pole ühiskonnas midagi peale hakata.

Väljastpoolt tulevad võimalused

 • Ühiskonnas väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust, mis võimaldab pöörata rohkem tähelepanu ka soome-ugri rahvastele;
 • Riiklikul tasandil on olemas huvi soome-ugri suunalise tegevuse vastu ning nii moraalne kui ka materiaalne toetus sellele;
 • Koostöös erinevates valdkondades tegutsevate liikmesorganisatsioonide, soome-ugri rahvaste kultuuriseltside ning hõimurahvaste esindajatega üliõpilaskonnas saab arendada mitmekülgset tegevust;
 • Hõimurahvaste tutvustamiseks ja toetamiseks on võimalik hankida toetust Euroopa Liidu ja Põhjamaade rahastutest;
 • Eestis elavad soome-ugri rahvaste haritlased toimivad kultuurisillana Eesti ja kodumaa vahel;
 • Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus „Uurali kaja“ aitab kaasa soome-ugri rahvaste laiemale tutvustamisele ühiskonnas;
 • Eestlane identifitseerib end võrreldes soomlaste ja ungarlastega rohkem ühe osana soome-ugri rahvastest, mis loob paremaid võimalusi koostööks erinevates valdkondades;
 • Võimalik kaasata koostöösse Venemaal toimivaid ärksaid ja tegusaid rahvuslikke organisatsioone ja inimesi.

Põhieesmärgid ja olulisemad tegevused

1. Soome-ugri rahvaste omakultuurilise identiteedi toetamine ja tugevdamine

Eesmärgid:

Tegevused:

Kuidas hindame:

2. Eesti inimesed tajuvad ning väärtustavad omakultuuri ja identiteedi soomeugrilist põhiosa, peavad oluliseks selle kestlikkust ning osalevad aktiivselt hõimutöös

Eesmärgid:

Fenno-Ugria korraldatud soome-ugri rahvaid tutvustavad üritused ja ettevõtmised, aga ka isiklikud vahetud kontaktid ja kultuurikogemused aitavad eestlasetel väärtustada kuulumist soome-ugri keeleperre. Sugulasrahvaste kultuuripärandi, kommete ja elulaadi vastu tunnevad huvi erinevad sihtrühmad, eriti noored. Hõimuliikumise tegevustesse on kaasatud uusi inimesi ja organisatsioone, mistõttu laieneb soome-ugri liikumise kandepind.

Tegevused:

 • Fenno-Ugria arendab edasi valdkonna üle-eestilise suursündmuse – hõimupäeva – formaati mitmekesistades hõimupäevade programmi, vähendades folkloori osakaalu programmis ning asendades seda muude (pärimus)kultuuri valdkondadega (käsitöö, toidukultuur jms). Huvi suurendamiseks hõimupäevade vastu hõlmatakse ka muid kultuurivaldkondi (kirjandus, filmikunst, kaasaegne muusika). Rutiini vältimiseks ja uute sihtrühmade leidmiseks otsitakse uusi koostööpartnereid liikmesorganisatsioonide, hinnatud kultuuriastuste ja festivalide seast, kes algatavad sündmusi ja viivad neid ka ise läbi. Juba ürituste kavandamisest alates tehakse kõigiga senisest enam järjepidevamat koostööd. Hõimupäevade raames korraldatakse alati ka konverents või õppepäev;
 • Fenno-Ugria panustab soome-ugri rahvaste süsteemsele tutvustamisele formaal- ja täiendõppes, koostöös Eesti soome-ugri seltsidega töötatakse välja ja vahendatakse soome-ugri rahvaste keeli ja kultuure tutvustavaid õppetunde ning asjatundjate loenguid eri vanuseastmetele;
 • Fenno-Ugria loob otsesidemeid seni soome-ugri teemalistest ettevõtmistest kõrvale jäänud haridus- ja kultuuriasutustega, et laiendada hõimupäevade üritustest ja koolitusprogrammidest osasaajate hulka;
 • Fenno-Ugria kaasab hõimupäevade ja soome-ugri rahvaste populariseerimiseks erinevaid mälumänguga tegelevaid organisatsioone ja saateformaate;
 • FU edendab tööd noortega, aidates kaasa FU noorteorganisatsiooni Fenno-Ugria Noored tegevusele;
 • Fenno-Ugria tõhustab koostööd aineliitudega (Emakeeleõpetajate Selts, Soome Keele Õpetajate Liit, Ajalooõpetajate Selts jt) läbi ühiste ettevõtmiste (emakeeleõpetajate konverents maailmakongressi eel);
 • FU jätkab eelkõige sihtsuunitlusega õppereiside reiside korraldamist soome-ugri rahvaste juurde eelkõige teadlastele, ajakirjanikele, õpetajatele, muusikutele jt loomeinimestele, aga ka laiemale huviliste ringile;
 • FU teeb jõupingutusi Eesti Vabariigi presidendi kaasamiseks ning nähtavamaks muutmiseks hõimupäevade ajal ja hõimutöös;
 • Soome-ugri rahvaste maailmakongressi ettevalmistamisel kutsutakse kongressile suurema tähelepanu saamiseks kokku laiem nõukoda, kuhu kuuluvad lisaks fennougristika vallas tegutsejatele ja riigiametnikele ka kultuuritegelased, hariduse edendajad, poliitikud, ärimehed, meedia esindajad. Nõukogu eesmärgiks on analüüsida praegust soome-ugri rahvaste olukorda, suurendada Eesti rolli soomeugri maailmas, viia edasi koostööd, ning tulla välja uute innovatiivsete ideedega.

Kuidas hindame:

3. Soome-ugri rahvaste kultuuridest, keelest, ajaloost ja tänapäevast on mitmekülgset teavet nii laiemale avalikkusele kui ka ametkondadele

Eesmärgid:

Tänu Fenno-Ugria tegevusele on teadlikkus soome-ugri rahvastest ja hõimutööst on senisest suurem ning huviliste ringkond laieneb. Fenno-Ugria kodulehe kaudu saadakse põhiinfot ja olulisemaid uudiseid soome-ugri rahvaste kohta. Fenno-Ugria tegevus veebis ja sotsiaalmeediakanalites on läbimõeldud ja järjepidev. Soome-ugri rahvastest, nendega seotud probleemidest ning arengutest ilmub sisukaid käsitlusi nii trükis kui ka elektroonilistes meediakanalites. Soome-ugri rahvaste maailmakongressi eel ja järel ilmub meediakajastusi ja analüüse kongressil käsitletud teemadest. Haridusasutused jm saavad soome-ugri rahvaste kohta ja partnerorganisatsioonide kaudu tellida fakultatiivtunde ja koolitusprogramme soome-ugri rahvastest.

Tegevused:

 • Fenno-Ugria viib läbi uuringu uue teadmise saamiseks ligi 200-aastase hõimutegevuse tulemustest ja Eesti elanike hoiakutest soomeugri identiteedi ja rahvaste suhtes, et kavandada laiemapõhjalist riiklikku soome-ugri strateegiat ja valmistada ette uut riiklikku hõimurahvaid toetavat programmi. Uuring on kavandatud ministeeriumid ülese teadusuuringuna koostöös spetsialistidega;
 • Fenno-Ugria kaasajastab oma kodulehe põhiandmebaasid soome-ugri rahvastest ja nende kultuuridest kolmes keeles;
 • Fenno-Ugria hoiab end kursis soome-ugri alade ühiskondlike arengutega, koostab ja teeb olulisematest uudistest kokkuvõtted oma kodulehel ja vahendab neid meediaväljaannetes;
 • Fenno-Ugria jätkab elektroonilise kuukirja välja andmist valikuga olulisematest uudistest, sihtrühmaks liikmesorganisatsioonid jm huvigrupid;
 • Fenno-Ugria jätkab erinevate liikmesorganisatsioonide ja teiste koostööpartnerite tegevusi tutvustava aastaraamatu ”Soome-ugri sõlmed” välja andmist ning tagab selle kättesaadavuse ka elektrooniliselt;
 • Fenno-Ugria koostab ja üllitab soome-ugri rahvastest infokandjaid: kaardid, teabebukletid, hõimukalendrid, näitused soome-ugri rahvastest 100 aastat tagasi ja soome-ugri keeltest;
 • Fenno-Ugria kasutab võimalusi soome-ugri rahvaste tutvustamiseks ERRi kanalites, tehes olulistest sündmustest ülekandeid kultuuriportaalile ning aidates kaasa originaalsaadete loomisele (dokumentaalprojekt Lennart Meri soome-ugri filmirännakute aladest 50 aastat hiljem) ja soome-ugri teemaõhtute läbiviimisele;
 • Fenno-Ugria konsulteerib ja ministeeriumide ametnikke, riigikogu liikmeid, aga ka ajakirjanikke jm valdkondade asjatundjaid soome-ugri rahvaid puudatavates küsimustes.

Kuidas hindame:

4. Soome-ugri rahvaste kultuurid ja kodanikuühiskond areneb tänu soome-ugri rahvaste maailmakongresside tegevusele

Eesmärgid:

Soome-ugri rahvaste vaheline kodanikualgatuslik koostöö toimib. Soome-ugri rahvaste maailmakongressid on sisulised koostööfoorumid, kus löövad aktiivselt kaasa rahvaste endi liidrid. Tegevusega aidatakse kaasa soome-ugri rahvaste esindajaid koondavate erialaorganisatsioonide, võrgustike tekkimisele. Tekib ajakirjanike, pedagoogide, turismitegelaste, kolmanda sektori riigipiire ületav koondumine.

Tegevused:

 • Eesti esindajad võtavad aktiivselt osa soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee tööst;
 • Tartus korraldatakse 2020. aastal VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress, mis mõtestab soome-ugri rahvaste hetkeolukorda ja arenguvõimalusi ning tagab kongresside jätkusuutlikkuse;
 • Kongressi formaat uueneb ja vastab tänapäeva inimeste ootustele;
 • Maailmakongresside lisaprogrammidega aidatakse kaasa eri valdkondade koostöövõrgustikkude tekkele.

Kuidas hindame:

 • Maailmakongressil osalejate arv on prognoositud 500 delegaati ja vaatlejat;
 • Maailmakongressi mõjul tekkinud positiivsed muutused soome-ugri maailmas;
 • Heakskiitev tagasiside kongressile ja selle kajastamine rahvusvahelises meedias;
 • Kongressi tulemusel tekkinud koostöövõrgustikud;
 • Maailmakongressist ilmub Eesti meedias uudiseid ja oluliste teemade käsitlusi meid rahuldaval hulgal.

5. Soome-ugri rahvad on nähtavad ka mujal maailmas rahvusvaheliste ettevõtmiste kaudu

Eesmärgid:

Soome-ugri rahvaste olemasolu ja nende probleemid on rahvusvahelisel tasandil märgatavad. Rahvusvahelised organisatsioonid seisavad oma tegevuses ka soome-ugri huvide eest.

Tegevused:

 • Pidev infovahetus ja koostööprojektid soome-ugri rahvastega tegelevate kodanikeühendustega Soomes, Lätis ja Ungaris, koostöösse kaasatakse ka Venemaa soome-ugri organisatsioone;
 • Viiakse läbi soome-ugri rahvaste kultuuripärandit ja tänast olukorda tutvustavaid üritusi Euroopas ja mujal maailmas koostöös Eesti Instituudi esinduste, kultuuriatašeede ja saatkondadega;
 • Soome-ugri rahvaste nähtavale toomiseks osaleb FU Euroopa Komisjoni esinduse Eestis, Inimõiguste Instituudi, Arengukoostöö ümarlaua jt organisatsioonide korraldatud programmides;
 • Selgitatakse välja, kuidas FU 2018 saadud ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni ECOSOCi vaatlejastaatust kasutada võimalusena soome-ugri rahvaste olukorrast teavitamisel rahvusvahelisel tasandil;
 • Soome-ugri rahvaste kui põlisrahvaste kultuuripärandit kaitstakse UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni alusel, soome-ugri rahvaste esindajad kaasatakse koostöösse. 2019. aastal kasutatakse ÜRO põliskeelte aasta võimalusi soome-ugri keeltele tähelepanu pööramiseks;
 • Koostööd tehakse Riigikogu soome-ugri sõprusrühma ja Euroopa parlamendi Keeleliste ja rahvuslike vähemuste intergrupiga, et suurendada Eesti ja teiste Euroopa riikide poliitikute informeeritust soome-ugri küsimustes;
 • Eestis toimuvatele üritustele kutsutakse senisest enam ka välisaatkondade esindajaid;
 • Kasutatakse ära võimalusi osaleda soome-ugri rahvaste koostööd arendavatel foorumidel, konverentsidel jt suurüritustel nii Venemaal kui ka Euroopas.

Kuidas hindame:

6. Fenno-Ugria kui stabiilse meeskonnaga kompetentsikeskuse ja hõimuliikumise eestvedaja tegevuse vastu tunnevad huvi erinevate valdkondade inimesed ja aitavad kaasa selle edenemisele

Eesmärgid:

Fenno-Ugria põhikohaga töötajate arv suureneb ühe inimese võrra, iga algatust viib läbi konkreetne projektijuht. Fenno-Ugria põhikirjaliste eesmärkide täitmisse panustab enamik liikmesorganisatsioone ja hulgaliselt vabatahtlikke. Tõhusam kommunikatsioonitöö toob Fenno- Ugria juurde uusi inimesi ja avab uusi koostöövõimalusi.

Tegevused:

 • Otsitakse võimalusi Fenno-Ugria tegevustoetuse vm järjepideva rahastuse suurendamiseks, analüütilise töö ja uuringute tegemiseks;
 • Jätkatakse vahetuid kohtumisi liikmesorganisatsioonidega ühiste huvide ja koostöövõimaluste välja selgitamiseks;
 • Võetakse ühendust ülikoolide lõpetajatega, et leida rohkem asjatundlikku projektitööjõudu;
 • Ürituste kommunikatsiooniplaane koostatakse ja viiakse ellu senisest järjepidevamalt, arvestades tegevuste iseärasusi ja sihtgruppe;
 • Teabe- ja kommunikatsioonitegevuste parandamiseks luuakse rohkem isikupõhiseid kontakte ning moodustatakse selgelt piiritletud ülesannetega töörühmi;
 • Sihtrühmade laiendamisel kasutatakse rohkem suuremaid huvigruppe puudutavaid formaate (mälumängud, temaatiline käsitööõlu jms) ja ristturunduse võtteid;
 • Luuakse andmebaas Fenno-Ugria tegevustes kaasa löömises huvitatud vabatahtlikest, üleskutseid tehakse hõimuklubi külalistele jm huvilistele.

Kuidas hindame:

7. Eestil on hea maine Venemaa soome-ugri rahvaste seas

Eesmärgid:

Eesti ja Venemaa poliitilistest suhetest sõltumata toimuvad Venemaa soome-ugri aladel Eesti kultuuri tutvustavad ja positiivset kuvandit loovad kultuuriüritused. Eesti eri valdkondade asjatundjad esinevad soome-ugri maailma foorumidel sisukate ja inspireerivate ettekannetega. Fenno-Ugria kaasabil jõuavad Venemaa meediasse Eestist positiivsed ja kallutamata uudised.

Tegevused:

 • Eesti kollektiive vahendatakse soome-ugri aladel toimuvatele festivalidele, konkurssidele, foorumidele jm üritustele;
 • Fenno-Ugria koduleht avaldab ja jagab Eestis toimuvate soome-ugri rahvastega seotud jm valdkondlike kultuurisündmuste kohta venekeelseid uudiseid;
 • Soome-ugri alade raamatukogudele läkitatakse Eesti kirjandust tutvustavaid raamatuid EV100 programmi raames;
 • Fenno-Ugria kutsub Venemaa saatkonna esindajaid soome-ugri rahvaid tutvustavatele sündmustele;
 • FU panustab senisest enam Eesti ja soome-ugri rahvusvähemuste ühise kultuuriruumi tekkesse

Kuidas hindame:


Seotud dokumendid:

Arengukava on läbi arutatud Fenno-Ugria Asutuse üldkoosolekul 13.06.2019, kinnitanud üldkoosoleku volitusel Fenno-Ugria juhatus.