Jäta menüü vahele
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

2010–2013

MTÜ Fenno-Ugria Asutuse arengukava


MTÜ FENNO-UGRIA ASUTUSE ARENGUKAVA 2010–2013

Lähtekohad ja eeldused

FU on mittetulundusühing, mis jätkab alates 1991. aastast aastatel 1927–1940 tegutsenud Fenno-Ugria Asutuse tegevust. MTÜ Fenno-Ugria Asutus (edaspidi FU) arendab sidemeid Eesti ja teiste soome-ugri ja samojeedi (uurali; edaspidi soome-ugri) maade ning rahvaste vahel, toetab soome-ugri rahvaste kultuuri, hariduse ja teaduse edendamist, aitab kaasa fennougristika arengule Eestis, tutvustab ja propageerib nii Eestis kui maailmas hõimurahvaste kultuure ning nende loodushoidlikku ellusuhtumist, arendab soome-ugri rahvaste omavahelist suhtlemist ning suhtlemist muu maailmaga ja korraldab infovahetust.

Koht ühiskonnas ja olemasolu mõte (missioon)

FU hõimuliikumise katusorganisatsioonina Eestis tunnetab oma vastutust kultuurilise mitmekesisuse väärtustamise ning eesti kultuuri ja identiteedi soomeugrilise põhiosa tugevdamise eest.

FU käsitab oma rolli institutsioonina, mis on vahendajaks soome-ugri rahvaste ja teiste maailma rahvaste (sh põlisrahvaste) vahel.

FU osaleb kompetentsikeskusena Eesti, Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide kultuuri-, haridus- ja välispoliitika kujundamisel ja teostamisel.

FU omab tähelepandavat potentsiaali Eesti maine kujundamisel, säästliku ja loodust hoidva eluviisi juurutamisel ja inimsõbraliku keskkonna loomisel.

FU osaleb riiklike ja regionaalsete probleemide lahendamisel vastavalt oma kompetentsile, toetudes ka rahvusvahelisele koostööle.

Visioon

Fenno-Ugria on avalikkuses tunnustatud ja tuntud ning ühiskonnale vajalik mainekas kompetentsikeskus, kes vahendab soome-ugri rahvaste kohta mitmekülgset teavet, arendab suhtlust, osaleb soome-ugri uuringute edendamises ning algatab hõimurahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojekte. Fenno-Ugrial on tegevustes põhiliselt initsiaatori ja nõuandja roll, ideid teostatakse mitmekülgse partnervõrgustiku kaasabil. Soome-ugri rahvaste ja hõimutegevuse vastu ei tunne huvi mitte ainult erialainimesed ja vanem põlvkond, vaid ka noored.

Väärtused

FU lähtub oma tegevuses põhimõttest, et soome-ugri keeled ning kultuurid on osa maailma kultuuripärandist ja see seab kohustuse kujundada nende suhtes välja hoiakud ja tegevused, mis vastavad rahvusvahelistele põlis- ja vähemusrahvaste kaitse normidele ning rahvaste üldtunnustatud keelelistele ja kultuurilistele õigustele.

FU lähtub oma tegevuses kultuurilise mitmekesisuse põhimõttest, soome-ugri traditsiooniliste kultuuride säilitamise ja järjepidevuse vajadusest ning arusaamast, et kultuur on pidevas uuenemises ja et kultuuri elujõulisus on ühiskonna uuenduslike protsesside üheks eelduseks.

FU toetab oma tegevusega avatud kodanikuühiskonna arengut Eestis ja mujal.

Organisatsioonikultuuri alal toetub FU niisugustele väärtustele nagu kompetentsus, töötajate ja liikmesorganisatsioonide loominguline aktiivsus, usaldusväärsus, korrektsus ja avatus.

Praegune olukord

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on katusorganisatsioon, mis ühendab Eesti organisatsioone ja asutusi, kes on huvitatud koostööst soome-ugri hõimurahvastega. Praeguse põhikirja järgi on liikmed ainult juriidilised isikud ja neid on kokku 50: eesti keele ja kultuuri toetuseks loodud organisatsioonid (Emakeele selts, Arheoloogiaselts), muuseumid (ERM, Teatri- ja Muusikamuuseum, EKM jpt), teadus- ja õppeasutused (EKI, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Põllumajandusülikool), Eestis tegutsevad soome-ugri rahvaste kultuuriseltsid, loomeliidud, foklooriseltsid jpt. Asutuse tegevust suunab seitsmeliikmeline juhatus. Põhikohaga töötajaid on kolm: juhataja, projektide koordineerija ja toimetaja (veebileht, trükised, kommunikatsioon). Hõimurahvaste Programmi haldamisega on seotud kaks lepingulist töötajat. Fenno-Ugria peamiseks ürituseks on oktoobrikuus toimuvad Hõimupäevad ning Hõimuõhtute sari Vanalinna Muusikamajas, samad üritused viiakse läbi ka Tartus. Üksikuid üritusi korraldatakse ka mujal Eestis.

Fenno-Ugria uudisteportaal vahendab päevakajalisi soome-ugri teemalisi uudiseid, teateid ning kogub ja süstematiseerib soome-ugri teemalisi artikleid. Asutuse töötajad konsulteerivad ajakirjanikke, riigiasutuste esindajaid ja teisi huvilisi soome-ugri rahvaid puudutavates küsimustes. Fenno-Ugria Asutus teeb tihedat koostööd Riigikogu väliskomisjoni ja soome-ugri toetusrühmaga.

Asutusel on oma raamatukogu, millel on küll elektrooniline kataloog, kuid mis ei ole ühendatud mõne suurema e-kataloogiga. Teavikutel puuduvad kohaviidad.

Eelarvekärped on sundinud võrreldes varasemaga vähendama töötajaskonda. Paljud algatused teostatakse projektipõhiselt lepingulise tööjõuga. Paraku napib tööjõudu isegi ette valmistatud ja rahastud projektide teostamiseks. 2008. aastal oli asutuse tegevustoetus riigieelarvest 1 450 000 krooni, 2009. aastal 131 100 krooni. Aastal 2010 oli eelarveline toetus 1 179 000 krooni.

Fenno-Ugria esindab eestlasi Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitees ning moodustab delegatsioone iga nelja aasta tagant toimuvatele soome-ugri rahvaste maailmakongressidele.

Fenno-Ugria on kolinud esinduslikesse ruumidesse Tallinna kesklinnas Süda tänaval, millega on rahul nii töötajad kui külalised, kuid mis nõuavad senisest suuremaid kulutusi rendile. Tänu headele ruumidele on asutuses võimalik läbi viia nõupidamisi, koolitusi ja temaatilisi üritusi.

SWOT-analüüs

FU tugevused

 • Väärika ajaloo ja liikmeskonnaga organisatsioon.
 • Pikaajaline töökogemus ja väljakujunenud kompetentsivaldkonnad.
 • Kodumaiste ja rahvusvaheliste sidemete ning koostööpartnerite rohkus.
 • Hea suhtlemisoskusega ja oma tööst huvitatud, missioonitundeline personal.
 • Soodne asukoht, esinduslikud tööruumid.
 • Usaldusväärne partner ühiskonna jaoks oluliste küsimustega tegelemisel.

FU nõrkused

 • Vähenenud riigieelarveline toetus, mille tulemusel on suur osa tegevusest projektipõhine.
 • Vähe põhikohaga tööjõudu, mis seab piirid järjepidevale tegevusele ja uutele algatustele.
 • Madal palk ei motiveeri töötajaid piisavalt panustama, mis viib omakorda organisatsiooni stagneerumisele.
 • Liikmesorganisatsioonide vähene kaasatus ja huviliste ringi piiratus.
 • Erinevate tegevusvaldkondade ebaühtlaselt kaetud.
 • Erilaadsete ülesannete rohkus ja killustatus, mis ei võimalda põhjalikumat süvenemist.

Väljastpoolt tulevad ohud

 • Süveneva majanudkriisi tulemusel väheneb oluliselt FU tegevuse rahastamine riigieelarvelistest vahenditest.
 • Tänapäeva demokratiseeruvas ja üleilmastuvas ühiskonnas muutub rahvuslik mõtteviis, mis kahandab riigipoolset huvi ja toetust hõimurarahvastega seotud tegevustele.
 • Ükskõiksuse huvipuudus Venemaa soome-ugri rahvaste suhtes kasvab nii meediaringkondades kui ühiskonnas laiemalt.
 • Fennougristika populaarsus väheneb, mis põhjustab keeleoskajate ja asjatundjate vähesuse.
 • Venemaa blokeerib soome-ugri rahvaste koostööd, kontrollib seda ja surub alla kodanikualgatusi, mis vähendab võimalusi hõimurahvaste hüvanguks töötada.
 • Venemaal elavad soome-ugri rahvad on pessimistlikud oma tuleviku suhtes ja loobuvad vabatahtlikult oma keelest ja kultuurist, kuna sellega pole ühiskonnas midagi peale hakata.

Väljastpoolt tulenevad võimalused

 • Ühiskonnas on enam populaarsust võitmas kultuurilise mitmekesisuse teema, mis võimaldab enam tähelepanu pöörata ka soome-ugri rahvastele.
 • Riiklikul tasandil on olemas huvi soome-ugri suunalise tegevuse vastu ning nii moraalne kui materiaalne toetus sellele.
 • Eesti integreerumine Euroopa kultuuriruumi loob suuremad võimalused hõimurahvaste tutvustamiseks ja toetamiseks ning rahvusvaheliste projektide ellukutsumiseks erinevate Euroopa Liidu ja Põhjamaade rahastute toel.
 • Välisrahastuse abil saab projektipõhiselt personali suurendada, näiteks infotöö ja analüüsi edendamiseks, akadeemilise tegevuse koordineerimiseks.
 • Venemaa on hakanud viimasel ajal soome-ugri rahvastele rohkem tähelepanu pöörama ja ka materiaalselt toetama. Seda saab ära kasutada rohkem hõimurahvaste tegelikes, mitte propagandistlikes huvides.
 • Eesti, Soome ja Ungari teevad rohkem kolmepoolset koostöös soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride edendamiseks.
 • Koostöös erinevates valdkondades tegutsevate liikmesorganisatsioonide, kultuuriseltside, hõimurahvaste esindajaist üliõpilaskonna saab arendada mitmekülgset tegevust.
 • Piiratud majanduslik olukord sunnib keskenduma vaid kõige olulisemale.

Põhieesmärgid ja olulisemad tegevused

1. Fenno-Ugria on avalikkuses tunnustatud ja tuntud ning ühiskonnale vajalik kompetentsikeskus, kes vahendab teavet ja kontakte ning osaleb soome-ugri uuringute edendamises. Fenno-Ugria vahendusel võib saada mitmekülgset ja eri sihtrühmadele suunatud teavet soome-ugri rahvastest.

Mõõdikud:
 • Päevakajaliste soome-ugri uudistega mitmekeelne koduleht ja selle külastatavus.
 • Elektroonilise uudiskirja ja trükiste ilmumine.
 • FU osalusel valminud artiklid ja ülevaated soome-ugri rahvastest meedias ja trükiväljaannetes.
 • Vahendatud kontaktide hulk ja nende kaudu tekkinud koostöö kvaliteet.
 • Koostöö tihedus ajakirjandusega.
 • Fennougristika-alaste uuringute hulk.
Olulisemad tegevused
Info ja teavitamine:
 • FU jälgib soome-ugri rahvaste seas toimuvaid ühiskondlik-poliitilisi protsesse, süstematiseerib ja analüüsib infot ning teavitab huvigruppe ja avalikkust.
 • FU kogub ja tõlgib olulisemaid soome-ugri teemalisi uudiseid, artikleid ja teateid, süstematiseerib ning avaldab neid oma uudisteportaalis.
 • FU hoiab end kursis soome-ugri alade ühiskondlike arengutega, koostab ja avaldab nendest ülevaateid.
 • Uued algatused:
  • Elektroonilise kuukirja koostamine valikuga olulisematest uudistest, sihtrühmaks liikmesorganisatsioonid ja huvigrupid (alates 2011).
Akadeemilise tegevuse edendamine
 • Uued algatused:
  • Soome-ugri teemaliste uuringute jm koostööprojektide arendamine koos uurimisasutustega, sh uurimistööle keskendunud liikmesorganisatsioonidega.
  • Akadeemilise suunitlusega ja poliitilis-kultuurilise üldistustasandiga, erinevate liikmesorganisatsioonide tegevusi tutvustava Fenno-Ugria aastaraamatu koostamine ja üllitamine alates kevadest 2011.
  • Projektipõhise ja riigieelarvelise lisarahastuse hankimine info- ja analüüsitöö edendamiseks, sh ka töötajate arvu suurendamiseks.
FU soome-ugri teabekogu arendamine ja avalikkusele kättesaadavamaks tegemine
 • Raamatukogu süstematiseerimine, raamatute varustamine viidetega.
 • FU elektroonilise kataloogi ühendamine mõne suurema e-kataloogiga.
 • Uus algatus:
  • Raamatukogu täiendamine uute teavikute sihipärase hankimisega, raamatute vahetamine soome-ugri aladel.
  • Muusikakogu arendamine ja vahendamine Eesti Pärimusmuusika Keskuse teabekogusse.

2. Tänu Fenno-Ugria tegevusele väärtustab Eesti ühiskond hõimurahvaid ning omaenda kultuuri ja identiteedi soomeugrilist põhiosa ning tunnetab ka oma vastutust soome-ugri väikerahvaste tuleviku ees.

Mõõdikud:
 • Soome-ugri teemalised üritused, koostööprojektid, artiklid, kultuurisidemed.
 • Koostöö soome-ugri rahvastega rohujuuretasandil.
 • Infokandjate hulk ja sisukus.
Olulisemad tegevused
Soome-ugri teemaliste ürituste korraldamine
 • Hõimupäevade arendamine atraktiivsemaks, kogu Eesti kultuurielus nähtaval olevaks ning eri valdkondi sünteesivaks põliskultuuride festivaliks, koostöös erinevate kultuuriorganisatsioonidega.
 • Hõimurahvaste rahvuslike tähtpäevade tähistamine koostöös rahvusseltsidega.
 • Uus algatus:
  • Teaduskonverentsi või õppepäeva ühendamine Hõimupäevadega, koostöös ERM-iga.
  • Akadeemilist ja populaarkultuuri ühendavate soome-ugri teemaõhtute läbiviimine koostöös EKI-ga.
Soome-ugri teemaliste infokandjate loomine, arendamine ja levitamine
 • Mitmekeelse Hõimukalendri väljaandmine.
 • Hõimurahvaid tutvustavate näituste koostamine.
 • 2010 – „Soome-ugri rahvad Euroopa rahvastikukaardil”
 • 2013 – koostöönäitus ERM-iga.
 • 2010 – Uurali keelte vestmiku kordustrüki väljaandmine.
 • Uued algatused:
  • 2012 – noortele ja laiale huvilisteringile suunatud soome-ugri rahvaid tutvustava raamatu väljaandmine.
  • 2012 – CD-plaadi väljaandmine valikuga Hõimupäevade programmis olnud soome-ugri rahvaste muusikast, soome-ugri plaadisarja jätkamine.
  • 2011-2013 – väikseformaadiliste rändnäituste koostamine eksponeerimiseks avalikes ruumides (raamatukogud, kultuurimajad jms), sealhulgas ka venekeelsed näitused soome-ugri ekspeditsioonidest.
Sihtsuunitlusega õppereiside (sihtkoha kultuur, folkloor, loodus, ühiskondlik olukord jms) korraldamine soome-ugri aladele
 • Igasuvised reisid läänemeresoome rahvaste juurde koostöös Looduse Omnibussiga.
 • Uus algatus:
  • Suvine õppereis soome-ugri aladele eelkõige ajakirjanikele, õpetajatele ja loomeinimestele, alates 2012.

3. Fenno-Ugria tegevuse kaasabil paraneb soome-ugri väikerahvaste enesehinnang, säilib nende keelelis-kultuuriline mitmekesisus. Positiivse koostöö ja uute impulsside mõjul muutuvad soome-ugri väikerahvaste kultuurid elujõulisemaks ja jätkusuutlikumaks.

Mõõdikud:
• Soome-ugri rahvaste huvi emakeelse hariduse ja meedia vastu.
• Rahvuskeelse ajakirjanduse taseme paranemine.
• Soome-ugri rahvaste haritlaskonna hoiakute muutumine (sh kodanikuühiskonna suurem väärtustamine.
• Omakultuuri mõistmine ajas arenevana ning uute tehnoloogiat kasutamise vajaduse tajumine, spetsialistide professionaalsuse tõus.

Olulisemad tegevused

Soome-ugri rahvaste esindajatele koolitusprojektide korraldamine
 • Soome-ugri ajakirjanike koolitus.
 • Noorte rahvamuusikute osalemine Eesti Etno laagris ja Viljandi Pärimusmuusikafestivalil
 • Kirjanduskontaktide edendamine, soome-ugri osalejate vahendamine. kirjandusfestivalidele (Prima Vista ja Head Read).
 • Uued algatused:
  • 2010-2011 – soome-ugri rahvaste esindajate osalemine pärimusteatrietenduses ja näitlejakoolituses Tallinn 2011 kultuuripealinna programmi raames.
  • Täienduskoolitusprogramm soome-ugri rahvaste muusikainimestele, tutvustamaks kaasaegseid suundumusi ja tehnilisi vahendeid pärimusmuusika tõlgendamisel, koostöös Heliloojate Liidu ja Eesti Muusikaakadeemiaga.
  • 2011 – suvekool soome-ugri rahvaste haritlastele emakeele arendamiseks koostöös Tallinna Ülikooliga.
Koostöö Eestis elavate hõimurahvastega
 • Eestis tegutsevate soome-ugri seltside kaasamine koostöösse ja üritustesse (Hõimupäevad, Hõimuõhtud jm).
 • Uus algatus:
  • Pühapäevakoolid ja mänguringid Eestis elavate soomeugrilaste lastele.
  • Kakskeelsete laste õpetamise ja arendamise koolitusprogramm (pilootprojekt Eestis elavate soome-ugri noortele peredele).

4. Fenno-Ugria arendab oma tegevusega kultuuri- ja riigipiire ületavat koostööd, tihendab info- ja kultuurivahetust soome-ugri rahvaste asualadega ning edendab avatud ja algatusvõimelist kodanikuühiskonda.

Mõõdikud:
 • Erinevad temaatilised koostööprojektid.
 • Toimivad suhtlusvõrgustikud.
 • Eesti esindajate soome-ugri põlisrahvaste huvidest lähtuv tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides.
Olulisemad tegevused
Osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides
 • Osavõtt Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee tegevusest ning soome-ugri rahvaste maailmakongresside korraldamisest.
 • Osalemine Arengukoostöö Ümarlaua ja Euroopa Komisjoni esinduse Eestis korraldatud programmides.
 • Koostööprojektide algatamine soome-ugri organisatsioonidega Soomes, Lätis ja Ungaris, Venemaa soome-ugri keskuste kaasamine koostöösse.
 • Uued algatused:
  • Soome-ugri rahvaste kui põlisrahvaste kultuuripärandi kaitse UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsiooni alusel, soome-ugri rahvaste esindajate kaasamine koostöösse.
  • Põhjamaade hõimurahvaste kultuurifestivalide koostöövõrgustiku edendamine; Venemaa soome-ugri rahvaste kaasamine.
  • Soome-ugri rahvaste kultuuripärandit tutvustavad programmid Euroopas koostöös Eesti Instituudi esinduste, kultuuriatašeede ja saatkondadega.
Info- ja mõttevahetus
 • Soome-ugri rahvaste temaatika esiletoomine Euroopa Parlamendis, suurendamaks Euroopa riikide poliitikute informeeritust soome-ugri küsimustes.
 • Tihe koostöö ja infovahetus riigikogu soome-ugri toetusrühma ja Euroopa Parlamendi liikmetega, eriti rahvusvähemuste intergrupiga.
 • Osalemine soome-ugri rahvaste koostööd arendavatel suurüritustel nii Venemaal kui Euroopas.
 • Temaatilised jututoad ja mõttetalgud koostööpartneritega.

5. Soome-ugri rahvastest ja hõimutegevuses osalemisest on huvitatud erinevad sihtgrupid, eriti noored.

Mõõdikud:
 • Erineva ea, huvide ja sotsiaalse taustaga inimeste koondumine FU üritusele ja muudes ettevõtmistesse.
 • Liikmesorganisatsioonide ja muude koostööpartnerite osalusel läbiviidavad programmid.
Olulisemad tegevused
Noortele suunatud tegevused
 • Hõimupäevade programmi mitmekesistamine aktiivset osalust eeldavate sündmuste ja tegevustega.
 • Loengud ja temaatilised tunnid koolides, aastaringselt, eriti Hõimupäevade ajal.
 • Soome-ugri külalisesinejate etteasted koolides.
 • Uued algatused:
  • 2011 – noortele suunatud soome-ugri teemalise hariva ja mängulise veebikeskkonna loomine ERR-i arendataval portaalil.
  • 2011 – soome-ugri teemaliste lauamängude väljatöötamine.
  • 2011 – soome-ugri teemalise üle-eestilise mälumängu korraldamine koostöös mälumängijate organisatsiooniga.
  • Alates 2010 – filmiprogramm noortele soome-ugri rahvastest Hõimupäevade ajal, koostöös kinoga Artis.
  • Soome-ugri keelte ja kultuuride kursus koostöös TLÜ Õpilasakadeemiaga ja TÜ Teaduskooliga 2011/2012.
  • 2012-2013 – soome-ugri temaatika kajastamine koostöös ETV-ga.
Töö õpetajatega
 • Uus algatus:
  • 2010-2012 – soome-ugri rahvaste keelenäiteid ja pärimusmuusikat tutvustava soome-ugri rahvaste veebientsüklopeedia arendamine rahvusvahelise koostööprojektina.
  • 2011-2012 – eelmainitud projekti raames õpetajatele temaatiliste täienduskoolitusprogrammide koostamine koostöös August Pulsti õpistuga.
  • Koostöö edendamine aineliitudega (Emakeeleõpetajate Selts, Soome Keele Õpetajate Liit, Ajalooõpetajate Selts jt).
Töö liikmesorganisatsioonidega ja nende kaasamine
 • Uute liikmete kutsumine organisatsiooni potentsiaalsete koostööpartnerite seast.
 • Info- ja mõttevahetuse tihendamine.
 • Liikmesorganisatsioonide, sh Eestis asuvate soome-ugri rahvuste kultuuriorganisatsioonide ja muude kodanikualgatuse korras tegutsevate seltside parem kaasamine asutuse tegevusse, uute ühisprojektide algatamine.
 • Uus algatus:
  • FU sõprade seltsi või seltsingu loomine soome-ugri liikumisega seotud üksikisikute aktiviseerimiseks 2012.
Kommunikatsioonitöö
 • Kommunikatsiooniplaanide koostamine ja elluviimine vastavalt tegevustele ja sihtrühmadele.
 • Laiemate kommunikatsioonivõrgustike loomine liikmesorganisatsioonide ja muude huvigruppide abil.

6. Fenno-Ugria on nii Eestis kui rahvusvaheliselt tuntud mainekas märk, mis ühendab soome-ugri temaatika ning asjatundliku ja tegusa toimimise. Asutuse võimekus on kasvanud, juurde on loodud töökohti.

Mõõdikud:
 • Mainekujundusatribuutika kasutamine.
 • Headele tavadele vastav korrektne asjaajamine.
Olulisemad tegevused
FU visuaali arendamine ja kasutamine
 • Logo ja firmastiili arendamine.
 • Atribuutika järjekindel ja ühtne kasutamine.
 • Kaasaegsed kujundused reklaamtrükistel jms.
 • Uus algatus:
  • FU põhieesmärke tutvustavate väikesemõõduliste infotrükiste (järjehoidja, joonlaud vs väljatöötamine).
Korrektsus, usaldusväärsus ja avatus asjaajamisel
 • Organisatsioonikultuuri edendamine ja väärtushoiakute kujundamine.
Organisatsiooni võimekuse suurendamine
 • ühe lisatöökoha loomine (analüütik) 2012.