Jäta menüü vahele
28.04.2021

Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee vastus AFUNi avaldusele

Käesoleva pöördumisega loodame siiralt, et AFUNi avalduses väljendatud seisukoht ei takista mordva ega ka teiste Venemaa soome-ugri ja samojeedi rahvaste delegatsioonidel osaleda VIII maailmakongressil.

Originaaldokument: Заявление в ответ на АФУН 27421.pdf

Venemaa ühiskondliku liikumise Venemaa Föderatsiooni Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsioon nõukogu presiidiumile

Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee

PÖÖRDUMINE

Lugupeetud presiidiumi esimees,
Lugupeetud Venemaa ühiskondliku liikumise Venemaa Föderatsiooni Soome-Ugri Rahvaste Assotsiatsioon (edaspidi: AFUN) nõukogu presiidiumi liikmed!

Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee (edaspidi SURKK), arutanud AFUNi ametlikul veebileheküljel 23. aprillil 2021 avaldatud ja mõnedele Venemaa soome-ugri rahvaste esindajatele e-kirjana saadetud avalduse teksti (https://afunrf.ru/news/zayavlenie_afunrf_2021/) (edaspidi: AFUN-i avaldus ), väljendab Teie otsuse pärast hämmingut ja tõsist muret. Kuivõrd SURKK on soome-ugri rahvaste maailmakongresse (edaspidi: maailmakongress) korraldav organ, peame vältimatuks saata Teile alljärgneva pöördumise.

Nagu teate, kutsutakse maailmakongresse kokku vähemalt kord nelja aasta jooksul. 2016. aastal võttis maailmakongress vastu Eesti kutse korraldada VIII maailmakongress Tartus, arvestades toimumiskohtade väljakujunenud järjekorda. Järgmine maailmakongress toimub Venemaa Föderatsioonis.

Tuletame meelde, et maailmakongress on soome-ugri rahvaste esinduskogu, valitsustest ja poliitilistest parteidest sõltumatu kõrgetasemeline foorum, maailma üldsusele avatud võrdõiguslike sugulasrahvaste vabatahtlik ühendus. Nii SURKK kui ka maailmakongressi põhimõteteks on kogu aeg olnud kõigi rahvaste võrdsus, avalikkus ja avatus otsuste vastuvõtmisel. Möödunud ajajärgul on maailmakongress kujunenud autoriteetseks platvormiks päevaküsimuste ühisele arutelule, positiivse kogemuse jagamisele, soome-ugri rahvaste ja nende omanäolisuse arengu jaoks mõjusate vahendite otsingule.

Oma tervituskõnes VII maailmakongressile (Lahti, 2016) märkis Venemaa president Vladimir Putin: „… конгрессы, собирающие вместе авторитетных ученых, политиков, общественных деятелей, представителей делового сообщества из многих государств, дают хорошую возможность для обсуждения актуальных социальных, экономических, гуманитарных и демографических проблем. Подобная совместная работа, имеет большое значение для сохранения этнокультурной и лингвистической самобытности финно-угорских народов, для обеспечения их гармоничного, благополучного развития во всех сферах.”

(Tõlge: Kongressid, mis toovad kokku autoriteetseid teadlasi, poliitikuid, avaliku elu tegelasi, paljude riikide äriringkondade esindajaid, annavad hea võimaluse arutada praegusi sotsiaalseid, majanduslikke, humanitaarseid ja demograafilisi probleeme. Selline ühistöö on väga oluline soome-ugri rahvaste etnokultuurilise ja keelelise identiteedi säilitamiseks, et tagada nende harmooniline ja edukas areng kõigis valdkondades.)

Samuti väljendas Vladimir Putin veendumust, et aruteludel välja töötatud ideed ja algatused võetakse kasutusele ja et need aitavad kaasa vastastikku kasuliku rahvusvahelise koostöö laiendamisele ning eri riikide kodanike mõistmise ja usalduse tugevnemisele. Meie meelest peegeldub selles pöördumises maailmakongressi peamine roll: rahvusvahelise koostöö ja vastastikuse mõistmise toetamine ning rahvuslike eripärade säilitamine. Niisugune lähenemine annab tunnistust, et maailmakongress on jäänud soome-ugri rahvaste tõhusa koostöö unikaalseks formaadiks, mis vastab aja väljakutsetele ning pakub soome-ugri rahvaste esindajatele täiendavaid koostöövõimalusi.

Lahtis toimunud VII maailmakongress tõendas noorte kaasatust ja nende kasvavat huvi soome-ugri kogukonnale oluliste teemade vastu. 2016. aastal olid paljud soome-ugri rahvad võtnud arvesse SURKK soovituse kaasata VII maailmakongressi delegatsioonidesse ka noorema põlvkonna esindajaid. SURKK liikmed teevad oma kodupiirkondades järjepidevat tööd selle nimel, et integreerida noori soome-ugri kultuuriruumi, mis sisendab kindlustunnet tuleviku suhtes, samuti vajadust korraldada maailmakongresse ka edaspidi.

Iga järgmise maailmakongressi päevakorra koostavad avalikult ja asjatundlikult vahekonverentside delegaadid, reageerides operatiivselt muutustele ühiskonnas. VII maailmakongressi keskseteks valdkondadeks said keelte ja meedia arendamine tänapäeva oludes, innovatsioon soome-ugri kultuurides ning kliimamuutused. Arutelude käigus pole oluline mitte üksnes määratleda olemasolevaid probleeme, vaid ka leida tõhusaid vahendeid nende lahendamiseks, ühtlasi arvestades positiivset kogemust ja rahvaste ning nende asualade omapära.

Arvestades koroonaviiruse olukorda ja kaasaegsete tehnoloogiate võimalusi, otsustas SURKK juba 2021. aasta jaanuaris korraldada VIII maailmakongressi Tartus hübriidvormis, mille kohta valmistati ette asjakohane teave. See formaat võimaldab delegaatidel ja vaatlejate osaleda kongressi töös nii kohapeal Tartus kui ka online, sealhulgas spetsiaalsete internetiplatvormide kaudu piirkondades. Arvestades liikmete arvamust otsustas SURKK, et delegaadid, moderaatorid ja esinejad ei pea maksma osavõtutasu, sõltumata osalemise vormist (kas kohapeal või online).

Pisendamata AFUNi rolli soome-ugri rahvuslikus liikumises, millele on ka avalduses viidatud, peame vajalikuks märkida, et ei nõuandev staatus ÜRO ECOSOCis, tihe koostöö ühiskondlike organisatsioonide, täidesaatva võimu ja kohalike omavalitsustega ega organisatsiooni ülomaesehitus ei luba öelda, et AFUNil ega AFUNi nõukogu presiidiumil oleks õigus esineda Venemaa soome-ugri ja samojeedi rahvaste nimel, liiati kui pole arvesse võetud rahvaste endi arvamust. Peame AFUNi avaldust ebakohaseks ja ebaloogiliseks, mis seab ohtu meie rahvaste edasise koostöö. Samuti peame avalduses kasutatud argumente alusetuteks. Avalduse sisu seab kahtluse alla AFUNi konstruktiivsed eesmärgid ja valmisoleku säilitada konstruktiivne koostöö kõigi soome-ugri ja samojeedi rahvastega, et tagada nende harmooniline ja edukas areng kõigis valdkondades.

Omalt poolt peame vajalikuks märkida ka järgmist:

Käesoleva pöördumisega loodame siiralt, et AFUNi avalduses väljendatud seisukoht ei takista mordva ega ka teiste Venemaa soome-ugri ja samojeedi rahvaste delegatsioonidel osaleda VIII maailmakongressil. Samuti ootame AFUNi avalduses esitatud seisukohtade kiiret ümberhindamist ja muutmist. Kordame oma soovi teha koostööd AFUNiga ning kutsume presiidiumi ja AFUNi nõukogu liikmeid üles alustama konstruktiivset dialoogi.

Originaaldokument: Заявление в ответ на АФУН 27421.pdf