Jäta menüü vahele
17.05.2017

Komid kahtlustavad soome-ugri keelte kateedri sulgemist

Komi fennougristid tunnevad muret, et kavatsetakse sulgeda P. Sorokini nimelise Sõktõvkari riikliku ülikooli soome-ugri keelte kateeder, kirjutas suhtlusvõrgustikus VKontakte tuntud komi lingvist ja Komi riigiteenistujate akadeemia innovaatiliste keeletehnoloogiate keskuse töötaja Önjö Lav.

Komi-riiklik-ülikool-sõktõvkaris
P. Sorokini nimeline Sõktõvkari riiklik ülikool Komimaal. Foto: Komiinform

Vestluses teabeagentuuri Komiinform korrespondendiga teatas teadlane, et regioonis, kus komi keel on riigikeel, on soome-ugri keelte kateeder vajalik. Samuti on küllalt palju inimesi, kes soovivad komi keelt õppida. Samas jõudis Komiinformini teave, et soome-ugri keelte ja rahvusliku hariduse kateedri reorganiseerimine ei ole praegu kõne all.

Teadusnõukogu aga kinnitas kateedri uue nimetuse – komi filoloogia, fennougristika ja regionaalsuse kateeder. “Nimevahetus koondab tähelepanu ettevalmistustele nendes õppesuundades, et laiendada kateedrit, mille keskmes on keel, folkloor, kirjandus, kultuur ja ajalugu,” teatas õppeprorektor Olga Kušnir.

Samuti laienevad kateedri funktsioonid seoses koostööga soome-ugri ülikoolide assotsiatsiooniga. Kateedrist saab Ungariga tehtava koostöö keskus, näiteks sõidavad juba tänavu suvel kolm magistranti nädalaks Ungarisse instituuti Collegium Fenno-Ugricum, kus nad õpiva üldkeeleteadust ja fennougristikat.

Ülikoolist rõhutati, et ühtegi õppetöö suunda ei suleta, samuti jääb eelarveliste kohtade arv − 15 − samaks. Vajaduse korral on võimalus  suurendada eelarvelisi kohti pedagoogilisel suunal.

Allikas: Коми общественность опасается закрытия кафедры финно-угорской филологии