Jäta menüü vahele
29.08.2016

Tartu Ülikoolis kaitsesid doktorikraadi kaks marilannat

26. augustil 2016 kaitsesid Tartu Ülikoolis oma doktoriväitekirja soome-ugri keeleteaduse alal kaks mari doktoranti: Kristina Yuzieva ja Elena Lastochkina.

Kristina Yuzieva väitekiri “Марийская орнитонимическая лексика в этнолигвистическом свещении” (“Mari ornitonüümid etnolingvistika aspektist”) käsitleb linnunimetusi mari keeles. Yuzieva määras sotsioligvistilise analüüsi teel linnunimetuste tundmise määra idamaride seas ning analüüsis linnunimetusi onomasioloogiliselt, semantilis-derivatsiooniliselt ja fraseoloogiliselt seisukohalt. Ta püüdis ka taastada algupäraseid linnukujundeid mari kultuuris keele ja rahvaluule andmete põhjal.

Doktoritöö juhendajad olid TÜ dotsent Tõnu Seilenthal ja professor Urmas Sutrop ning Mari Riikliku Ülikooli professor Anatoli Kuklin. Töö retsensent oli filosoofiateaduste kandidaat Marina Valentsova Venemaa Teaduste Akadeemiast.

Elena Lastochkina analüüsis oma doktoritöös “Лексико-семантические особенности омонимов в марийском языке” (Mari keele homonüümide leksikaal-semantiline eripära) mari keele homonüüme ehk häälikuliselt samu, kuid tähenduselt erinevaid sõnu. See uurimus on esimeseks katseks uurida mari homonüüme kompleksselt, et eristada homonüümiat polüseemiast. Autori väitel võib tänapäeva mari keele homonüüme jagada nelja rühma: leksikaalsed homonüümid, vormihomonüümid, homofoonid ja homograafid. Doktoritöö juhendajad olid TÜ dotsent Tõnu Seilenthal, professor Gerson Klumpp ja Mari Riikliku Ülikooli professor Anatoli Kuklin. Retsensent oli filosoofiateaduste kandidaat Oleg Sergejev, kes töötab samuti Mari Riiklikus Ülikoolis.

Mõlemad tööd on elektroonilisel kujul saadaval TÜ andmebaasis DSpace: