Jäta menüü vahele
04.12.2019

Riho Grünthal kuulutati Tartu Ülikooli audoktoriks

“Et tunnustada professor Riho Manivald Villem Grünthalit väljapaistvate saavutuste eest soome-ugri keelte uurimisel ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli teadlastega, on Tartu Ülikool nimetanud ta keeleteaduse audoktoriks,” jagab Tartu Ülikool.

Palju õnne suure tunnustuse eest, hea kolleeg! 

Keeleteadlane Riho Grünthal on Helsingi Ülikooli läänemeresoome keelte professor, kelle vastutusalasse kuulub ka eesti keele ja kultuuri õpetamine. Võrreldes teiste väljaspool Eestit asuvate õpetuskeskustega õpetatakse eesti keelt kõige mahukamalt just Helsingi Ülikoolis. Professor Grünthal on oma tegevusega aidanud jätkata seal eesti keele õpetamist kõigil õppeastmetel ning taganud eesti keele külalisprofessorite ja -lektorite rahastamise. Eriala lõpetanud eesti keele ja kultuuri asjatundjad töötavad nii Eestis kui ka Soomes ning loovad ja hoiavad kahe riigi suhteid paljudes ühiskonnaelu valdkondades.

Riho Grünthal on sündinud 22. mail 1964 Helsingis. Ta lõpetas Helsingi Ülikooli läänemeresoome keelte alal 1996. aastal ja kaitses doktoritöö samas ülikoolis 2003. aastal. Ta on töötanud Helsingi Ülikoolis assistendi ja teadurina, aastatel 2003–2004 erakorralise professorina ja alates 2005. aastast korralise professorina.

Tal on rohkesti teadusorganisatsioonilisi ja ühiskondlikke ülesandeid: ta on Rahvusvahelise Fennougristide Komitee liige, Soome-Ugri Seltsi esimees, Soome Kultuurifondi ekspert, soome keele ja kultuuri välisõppe nõukogu liige, Soome doktorikooli Langnet allprogrammi juht ja Helsingi Ülikooli kolleegiumi liige. Eriti väärib aga märkimist tema tegevus Eestile olulistes kogudes: ta on olnud Tuglase Seltsi juhatuse liige ning seltsi aseesimees (2004) ja esimees (2005–2011), on kuulunud Eestis tegutseva Soome Instituudi fondi nõukokku ning on teadust ja kultuuri toetava Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfondi esimees.

Riho Grünthal on väga laia pädevusega keeleteadlane: nii soome-ugri keelte uurija kui ka keeletüpoloog, sotsiolingvist, keeleajaloolane ja kontaktlingvist. Tema teadustööde loetelu hõlmab 102 publikatsiooni, seejuures on nii ta enda teadustöös kui ka tema juhendatud uurimustes olulisel kohal teemad, mis seostuvad eesti keelega ning eesti ja soome keele võrdlemisega. Tema Eesti-suunaline tegevus on laiemagi haardega: ta on esinenud ja publitseerinud nii Eestis kui ka Soomes eri sihtrühmadele Eesti ja Soome keeleteaduse suhete, eesti kirjandus- ja kultuuriloo ning eesti haritlaskonna kujunemise teemadel, avaldanud koos Hando Runneliga Villem Grünthal-Ridala teoseid ja soomendanud eesti luulet.

Professor Grünthalil on tihedad koostöösidemed Eesti kõrgharidus- ja teadusasutustega, eriti aga Tartu Ülikooliga. Ta on hinnatud ekspert, kes on kuulunud kõrghariduse akrediteerimiskomisjoni, andnud korduvalt hinnanguid teadusprojektide taotlustele, professorikohtade taotlejatele, väitekirjade ja artiklite käsikirjadele ning juhtinud Tartu ja Helsingi ülikooli teadlaste ühiseid töörühmi. Helsingi Ülikool on Tartu Ülikooli keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli koostööpartner – selleski on Soome-poolne kontaktisik Riho Grünthal. Ta on pidanud kursusi Eesti ülikoolides ja doktorikoolides, korraldanud ühist huvi pakkuvaid teadusüritusi, juhendanud koos Tartu Ülikooli teadlastega magistri- ja doktoritöid nii Tartus kui ka Helsingis ja oponeerinud väitekirju.

Riho Grünthal kuulub mitme Eestis ilmuva teadusväljaande toimetuskolleegiumisse (Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri, Emakeele Seltsi Aastaraamat, Võru Instituudi Toimetised) ja on Emakeele Seltsi liige. Eesti ja Soome teadussuhete edendamise eest on teda 2011. aastal autasustatud Maarjamaa Risti IV järgu teenetemärgiga.

Tartu Ülikooli teadlaste jaoks on Riho Grünthal usaldusväärne kolleeg, kellelt võib oodata eripalgelisi loenguid ja kirjutisi ning kõrgetasemelisi ekspertiise, kes korraldab mõlemapoolset huvi pakkuvaid teadusüritusi ning on nõuks ja abiks Tartu Ülikooli külalisüliõpilastele Helsingi Ülikoolis.

 

Allikas: Tartu Ülikool