Jäta menüü vahele
22.09.2020

Ilmus uurimus nüüdisaegsest udmurdi kultuurist

Siinse kogumiku artiklite autorid on teadlased, kes esindavad sotsiaal- ja humanitaarteaduste eri valdkondi.

naised istuvad, rätikud peas

Venekeelne artiklikogumik „Nüüdisaegne udmurdi kultuur“ vaatleb udmurdi rahvakultuuri hetkeseisu ja näitab, kuidas globaliseerumisele vaatamata ja osalt sellele tuginedes on udmurdid suutnud alal hoida oma identiteeti ning edasi kanda rikast ja omanäolist kultuuri.

Tänapäeva udmurdi kultuuris eksisteerib mütoloogiline maailmapilt külg külje kõrval uute ametlike tähtpäevade ja ümbermõtestatud traditsioonidega. Tähelepanu väärib folkloori- ja festivaliliikumine, mis põhineb udmurdi külakultuuril. Materiaalset kultuuri, sealhulgas ka toitu, nähakse  majandusliku ressursina, mille üks väljundeid on toidufestivalid.

Nüüdisaegne udmurdi küla osaleb aktiivselt turisminduses. Praegused uuendused on seotud elustrateegiate, argielu, suhtlusviisi ja privaatsfääriga. Muutused udmurdi kultuuris toimuvad sellise kiirusega, et uurijad jõuavad neid vaevu talletada ja mõtestada.

Siinse kogumiku artiklite autorid on teadlased, kes esindavad sotsiaal- ja humanitaarteaduste eri valdkondi. Esindatud on etnoloogid, folkloristid, etnograafid, antropoloogid, ajaloolased, etnomusikoloogid, politoloogid, sotsioloogid, kirjandus- ja keeleteadlased – oma eriala tunnustatud spetsialistid, kellest enamik uurib oma kultuuri.

Nüüdisaegne udmurdi kultuur

1. osa
403 lk, pehme köide 

Toimetajad: Eva Toulouze (Tartu ülikool; INALCO, Pariis), Nikolai Anissimov (Eesti Kirjandusmuuseum; Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut), Jelena Popova (Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut)  
Artiklite autorid: Nikolai Anissimov, Vera Boldõrjeva, Diana Kassimova, Irina Nurjeva, Konstantin Obuhhov, Jelena Popova, Tatjana Russkihh, Ranus Sadikov, Maria Suhhova, Nadežda Suntsova, Nadežda Šutova, Tatjana Vladõkina, Tatjana Vlassova
 1. Ева Тулуз, Елена Попова, Николай Анисимов
  Предисловие
  Summary. Preface
 2. Николай Анисимов
  Частные поминки южных удмуртов: структура,символика, бытование традиции в начале XXI века
  Summary. Private commemorations of the dead by the southern Udmurt: Structure, symbolics, practice of tradition at the beginning of the 21st century
 3. Ирина Нуриева
  Обряд Айкай бавлинских удмуртов: из экспедиционных записей последних лет
  Summary. The Aikai rite of the Bavly Udmurt: From the field records of recent years
 4. Вера Болдырева, Татьяна Владыкина
  Пукон корка, или современные вызовы удмуртской традиционной культуры
  Summary. Pukon korka, or the present challenges facing Udmurt traditional culture
 5. Надежда Шутова
  Современный удмуртский праздник Гербер: содержание, характер, функции
  Summary. The modern Udmurt Gerber festival: Content, character, function
 6. Ранус Садиков
  Сабантуй в современной празднично-обрядовой культуре закамских удмуртов
  Summary. Sabantuy in the modern festive culture of the eastern Udmurt
 7. Татьяна Русских
  Ситуативная модель коммуникативного поведения современной удмуртской молодежи
  Summary. A situative model of Udmurt youngsters’communicative behaviour
 8. Диана Касимова
  Эстетика телесности и духовности: опыт социальной репрезентации идеалов красоты удмуртами деревни Верх-Четкер Дебёсского района Удмуртии
  Summary. The aesthetics of corporeality and spirituality: The experience of social representation of beauty ideals by the Udmurt of Verkh-Chetker village, Debesy district, Udmurt Republic
 9. Мария Сухова
  Один век из жизни одной удмуртской семьи: по материалам семейных воспоминаний и фотоархивов 1930–2010-х годов
  Summary. One century in the life of an Udmurt family,from family remembrances and photo archives from the 1930s to 2010s
 10. Надежда Сунцова
  Грибы и дикорастущие растения в системе питания удмуртов
  Summary. Mushrooms and wild plants in nutrition system of the Udmurt
 11. Елена Попова
  Пища как этнический маркер в гастрономических фестивалях Удмуртии
  Summary. Food as ethnic marker at gastronomic festivals in Udmurtia
 12. Татьяна Власова, Константин Обухов
  Представления об этнической традиции удмуртов в рамках сельских туристических проектов
  Summary. Representations of Udmurt ethnic tradition within the frames of rural tourism

Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas Acta Universitatis Tallinnensis ilmunud kogumiku avaldamist toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi Hõimurahvaste programmi nõukogu ja Eesti Kirjandusmuuseum (projekt EKM 8-2/20/3 “Narrative and belief aspects of folklore studies”).

Pressiteade 21.09.2020