Jäta menüü vahele
23.11.2023

Komi keeletõlke büroo ja innovaatiliste keeletehnoloogiate keskus arendavad ja säilitavad komi keelt

Komi Vabariigi ametliku keeletõlke büroo arendab ja laiendab oma tegevust, teavitas büroo juhataja Ljubov Matvejeva.

komi tõlkebüroo

Keeletõlke büroo on innovaatiliste keeletehnoloogiate keskuse allasutus, mis tegutseb Sõktõvkaris rahvaste sõpruse maja juures. Rahvaste sõpruse majad on Venemaa Föderatsioonis asutatud pea kõikidesse paljurahvuseliste vabariikide ja oblastite keskustesse ning on osaks Vene Föderatsiooni rahvuspoliitikast.

Büroo esmaseks ülesandeks on tõlkida kõik Komi Vabariigi seadusandlikud aktid komi keelde, kuid tõlgitakse ka väga palju muid dokumente. 1992. aastal, kui võeti vastu seadus Komi Vabariigi riigikeeltest, siis selle täidesaatvaks osaks sai Komi Vabariigi rahvuspoliitika ministeeriumi juurde asutatud tõlkeosakond, mis töötas 20 aastat. 2012. aastal liideti osakond, nüüd juba büroo staatuses, innovaatiliste keeletehnoloogiate keskusega, mis töötas Komi Vabariigi omavalitusjuhtide ja -teenistujate akadeemia juures. 2018. aastast aga töötab keskus rahvaste sõpruse maja juures.

Praegu tõlgivad büroo töötajad komi keelde normatiivakte, organisatsioonide nimetusi, erinevate tasandite valimisbülletääne, autasustamise akte ja otsuseid. Samuti kinnitatakse kohanimede õigekirjutus.

Büroo on aastakümnete jooksul tehtud töö jooksul andnud suure panuse komikeelse terminoloogia arengusse. Viimastel aastatel on aga ilmunud elektroonilised vene-komi  sotsiaalmajandusliku ja ühiskondlik-poliitilise leksika sõnaraamatud, mis sisaldavad enam kui 1700 terminit. 2021. aastal aga ilmus elektrooniline sõnaraamat „Komi Vabariigi organisatsioonide ja asutuste nimetused komi ja vene keeles“. Kõik need on internetis vabalt kättesaadavad.

Komi Vabariigi riigiportaali komikeelse versiooni arendamine ja täiendamine on ka osa büroo tööst. Samuti osaletakse vabariigi riigipea juures töötava terminoloogia ja õigekirjutuse komisjoni töös, kindlustatakse riiginõukogu istungite, aga ka ametlike ürituste sünkroontõlge komi ja vene keelde. Büroo töötajad tõlgivad ka komi rahva kongressil peetavaid komikeelseid kõnesid vene keelde.

Praegu aga on bürool uued väljakutsed, eelkõige puudutavad need reklaamide, aga ka kaupade nimetuste tõlkimist komi keelde. Lisaks tõlgitakse komi keelde lennu- ja rongiliikluse ametlikke teadandeid, samuti turismiga seonduvat informatsiooni. Viimastel aastatel on aga komi keelest vene keelde tõlkijaid läinud üha enam vaja kohtuistungitel.

Keeletõlke büroo ja innovaatiliste keeletehnoloogiate keskus on ainulaadsed organisatsioonid Venemaa Föderatsioonis. Komid olid esimesed Venemaa Föderatsioonis, kes võtsid vastu seaduse riigikeeltest.  Aastail 2010-2021 vähenes komide arv siiski 37,1 % , viimase rahvaloenduse andmeil elas Venemaal 143 516 komi,  komi keelt valdas 108 958 inimest ja komi keelt pidas emakeeleks 66,4 % komidest. Komi haridussüsteem on venekeelne, komi keelt õpitakse vabatahtlikult 1-3 tundi nädalas ja see on rajooniti erinev.