Skip navigation
fenno-ugria logo, veelind
Kunstnikud Urmo ja Tüüne-Kristin Vaikla: Veelind / fragment Fenno-Ugria logost

Supporters

Tõnu Seilenthal
Tiia Margus
Birute Klaas-Lang
Jaan Ross
Kadri Viires
Helle Metslang
Mare Sepp
Ago Künnap
Kadi Sarv
Maia Rõigas
Katrin Mandra
Ragna Jõesaar
Margit Kuusk
Rein Saukas
Urve Talvik
Peeter Päll
Mare Onga
Madis Arukask
Sirje Õim
Viktoria Toth
Reet Kasik
Tuomas Johannes Huumo
Pille Penjam
Pire Teras
Heili Orav

Kersti Sepper
Ergo-Hart Västrik
Külli Habicht
Piret Klesment
Ülo Valk
Tiina Kikerpill
Rutt Hinrikus
Silvi Tenjes
Art Leete
Heli Laanekask
Riina Kasterpalu
Heiki-Jaan Kaalep
Mart Siimann
Aado Lintrop
Reet Kroll
Jüri Valge
Kersti Lepajõe
Inga Ignatyeva
Tiia Reimand
Viia-Kadi Raudalainen
Taisto Raudalainen
Juha-Matti Aronen
Karl Pajusalu
Helander Niilo Saatio
Rein Saukas

Niina Aasmäe
Andra Veidemann
Marje Joalaid
Mari Aakre
Arvo Vallikivi
Anu-Reet Hausenberg
Mart Meri
Tüüne-Kristin Vaikla
Pille Kivihall
Nikolai Kuznetsov
Maret Merisaar
Aivar Jürgenson
Mare Valge
Reet Klettenberg
Alo Merilo
Kaire Jürgenson
Anne-Ly Reimaa


The Waterfowl Fund accepts donations:

MTÜ Fenno-Ugria Asutus, EE937700771000674192 in LHV bank (explanation: Waterfowl Fund, their name and personal identification code).

Thank you very much for your support!