1. ÜLDSÄTTED

1.1. Hõimurahvaste programmi (edaspidi HP) toetuste eraldamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab, kuidas toimub HP programmist toetuste eraldamine.

1.2. Hõimurahvaste programmi kaudu toetab Eesti Vabariik uurali põlisrahvastega seotud teadus-, haridus-, kultuuri- ja teabeprojekte vastavalt programmi toetusvaldkondadele ja prioriteetidele.

1.3. HP täitmist korraldab ja kontrollib haridus- ja teadusministri moodustatav programminõukogu (HPN), kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad.

1.4. Nõukogu moodustatakse ja selle töökord kinnitatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

1.5. Toetuste määramisel kaasatakse nõukogu töösse valdkondlikke eksperte.

1.6. HP programmi valdkonnad on:

1.6.1. haridus ja koolitus;
1.6.2. teadus;
1.6.3. kultuur;
1.6.4. teabevahetus.

1.7. HP projektitoetuste eesmärk ja liigid:

1.7.1. Toetatakse uurali põlisrahvastega seotud teaduse, hariduse, kultuuri ning teabevahetuse alaseid projekte, mis on vastavuses programmi eesmärkidega.
1.7.2. Programmi prioriteetideks on kaasa aidata:
1.7.3. Uurali põlisrahvaste keelte kasutussfääri laiendamisele, sh neis keeltes antava hariduse edendamisele;
1.7.4. hõimurahvaste noorte identifitseerumisele oma kultuuri ja keele kandjatena;
1.7.5. Uurali põlisrahvaste kultuuride suurema avatuse saavutamisele ning kultuuri- ja muude kontaktide mitmekesistamisele;
1.7.6. Uurali põlisrahvaste rahvusliku eneseteadvuse kasvule;
1.7.7. hõimurahvaste kaasaegse elukorralduse arendamisele.

1.8. Kõikide valdkondade taotlusi hinnatakse ühises taotlusvoorus.

1.9. Otsuse toetuste eraldamiseks teeb HPN ekspertide kogu ettepanekute põhjal.

 

2. MÕISTED

2.1. Abikõlblik kulu on kulu, mis on vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks vastavalt taotleja esitatud projektitaotlusele ja mis on kooskõlas abikõlblikkuse tingimustega (vt punkt 6 ja punkt 7).

2.2. Abikõlblikkuse periood on ajavahemik, mille jooksul tehtavaid kulusid rahastatakse projektitoetusest. Projekti abikõlblikkuse periood on määratletud HP programmi haldaja ja projektitoetuse saaja vahelises lepingus. Kulu ei tohi olla tekkinud enne käimasoleva projektitoetuste taotlusvooru algust.

2.3. Alltöövõtja on juriidiline isik (sh FIE), kes teostab projekti elluviimiseks töid või pakub teenuseid, mida toetuse saaja ise ei saa teostada või mille alltöövõtu korras teostamine on majanduslikult soodsam ning kellega on sõlmitud kirjalik leping tööde tegemiseks või teenuse pakkumiseks.

2.4. Kontrollija/auditeerija on HTMi esindaja või muu volitatud isik, kellel on õigus kontrollida toetuse kasutamisega seotud dokumente ja projekti tegevusi, sh külastada toetuse saajat ning tema poolt läbiviidavaid tegevusi (nii projekti toimumise ajal kui ka pärast projekti lõppemist).

2.5. Kuludokument on toetuse saaja poolt tehtud majandustehingut kinnitav dokument, mis vastab raamatupidamise seaduse §s 7 nimetatud algdokumendi nõuetele. Kuludokumendid on lepingud, arved, tšekid, kviitungid ning palgaarvestuse puhul palgaarvestust tõendav väljavõte.

2.6. Oma- ja/või kaasfinantseering on toetuse saaja (mitte projektis osalejate) või teiste projektis osalevate partnerite rahaline panus projekti, mida kannab toetuse saaja omavahenditest või mis on eraldatud toetuse saajale teistest allikatest (sh Euroopa Liidu fondidest).

2.7. Projekti partner on juriidiline isik, kellega toetuse saaja on sõlminud kirjaliku lepingu või füüsiline isik, kes on andnud projektis osalemiseks kirjaliku nõusoleku ning kellele kehtivad samaväärselt kõik projekti toetuslepingu tingimused.

2.8. Toetuse saaja on Euroopa Liidus registreeritud juriidiline isik, Euroopa Liidu riikide kodanik või resident, kelle esitatud toetuse eraldamise taotlus on rahuldatud ja kellega on sõlmitud toetusleping.

2.9. Toetus on Eesti Vabariigi riigieelarve kaudu eraldatud toetus toetuse saajale projektitoetuslepingus sätestatud tegevuste elluviimiseks.

2.10. Tulu on toetatavate tegevuste elluviimisel tekkiv tulu (nt müügi- ja üüritulu, registreerimistasud).

 
3. ABIKÕLBLIKKUSE TINGIMUSED

3.1. HP raames võivad avaliku konkursi kaudu oma projektidele toetust taotleda Euroopa Liidus registreeritud juriidilised isikud, Euroopa Liidu riikide kodanikud ja residendid koostöös uurali põlisrahvaste esindajatest Partneritega.

3.2. Programmist saab taotleda toetust järgmistele projekti eelarves esitatud kuludele:

3.2.1. kulud, mis vastavad esitatud projektitaotlusele ja on projekti eesmärkide saavutamiseks vajalikud;
3.2.2. kulud, mille tegemine on kooskõlas Eesti või kulu tegemise riigi õigusaktidega;
3.2.3. kulud, mida käesoleva toetuse eest tehakse, on tekkinud pärast rahastusotsuse tegemist;
3.2.4. alltöövõtja tehtud kulud juhul, kui alltöövõtjaga on sõlmitud kirjalik leping.
3.3. Programmist ei saa taotleda toetust:
3.3.1. taotlusvooru ajaks juba toimunud projektidele;
3.3.2. juba avaldatud väljaannetele;
3.3.3. projektidele, mille eesmärgiks on rahalise kasumi saamine;
3.3.4. kinnisasjade ning kontoritehnika, mh sülearvutid jmt, soetusteks;
3.3.5. taotleja juhtimis- ja administratiivkuludeks.

 
4. TAOTLUSTE HINDAMISE KORD

4.1. Taotluskutses toodud tähtajast alates on taotluste hindamiseks ettenähtud 40 tööpäeva. Protsess on jaotatud kolme etappi: vormiline hindamine, sisuline hindamine ja otsustamine.

4.2. Vormilisel hindamisel kontrollitakse taotleja ja taotluse vastavust nõuetele. Vormilise hindamise kriteeriumid on toodud juhendi punktis 5.

4.3. Taotluste vormilise hindamise viib läbi HP programmi haldaja.

4.4. HP programmi haldaja teavitab taotlejaid taotluse vastavusest vormilise hindamise kriteeriumitele 5 tööpäeva jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.5. Taoltuste vormilise hindamise kohta koostatakse protokoll, mis sisaldab põhjendusi projektide vormilise hindamise läbimise või mitteläbimise kohta.

4.6. HP programmi haldaja teeb konkursi tähtajast arvates hiljemalt 5 tööpäeva jooksul vormilise hindamise läbinud projektid ekspertide kogu ja HP nõukogu jaoks veebis kättesaadavaks.Sisulisele hindamisele ekspertidekogu koosolekule suunatakse vormilise hindamise läbinud taotlused.

4.7. Ekspertide kogu koosolek kutsutakse kokku hiljemalt 20 päeva pärast konkursi tähtaja lõppemist.

4.8. Ekspertide kogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis sisaldab põhjendusi projektidele toetuse määramise, mittemääramise ja toetuse mahu ettepanekute kohta.

4.9. Hindamise tulemusena moodustub taotluste pingerida, mis koos koosoleku protokolli ja vormilise hindamise läbinud projektide taotlustega esitatakse HP nõukogule toetuse määramise otsuse tegemiseks.

4.10. HP nõukogu teeb lõpliku otsuse toetatavate projektide ja eraldatavate toetuste mahu osas.

4.11. Taotluse rahuldamisest, mitterahuldamisest või osalisest rahuldamisest teavitatakse taotlejaid 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.12. Taotlejal on õigus toetus vastu võtta või viie tööpäeva jooksul teatada sellest keeldumisest.

4.13. Taotlejal on õigus taotluse mitterahuldamine või osaline rahuldamine vaidlustada vastavalt punktis 8 toodule.

4.14. HP programmi haldaja sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu hiljemalt 21 tööpäeva jooksul pärast toetusotsuse kinnitamist HP nõukogu poolt.

 
5. VORMILINE HINDAMINE

5.1. Vormilise hindamise voorus tunnistatakse taotlus taotluse nõuetele vastavaks või mittevastavaks.

5.2. Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui taotleja vastab kehtestatud nõuetele ja taotlus koos lisadega on nõuete- ja vormikohane.

5.3. Taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui esineb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:

5.3.1. Taotleja ei vasta taotlejale kehtestatud nõuetele;
5.3.2. Taotlus on esitatud HP nõukogu poolt määratud taotluste esitamise tähtajast hiljem;
5.3.3. taotlus ei vasta HP programmi dokumendis taotlusele esitatavatele nõuetele;
5.3.4. taotluses on esitatud ebaõigeid ja mittetäielikke andmeid;
5.3.5. taotlusvorm ei ole täidetud nõuetekohaselt ja/või taotlusvormis ei ole täidetud kõik kohustuslikud lahtrid;
5.3.6. eelarvevorm ei ole täidetud nõuetekohaselt;
5.3.7. eelarvevormil on kohustuslikud väljad täitmata;
5.3.8. eelarve seletuskirjas puuduvad kulude kalkulatsioonid;
5.3.9. kulud on eelarve seletuskirjas põhjendamata;
5.3.10. eelarve ei vasta programmdokumendi nõuetele.

5.4. Taotlusdokumentide vormilise hindamise eest vastutab HP programmi haldaja.

5.5. HP programmi haldaja koostab esitatud taotluste kohta nimekirja, millest on näha projektitaotleja nimi, asutus, projekti pealkiri, projekti toimumise aeg, taotletav summa ning kommentaarid taotlusdokumentide vooru, summade abikõlblikkuse jms kohta.

5.6. HP programmi haldaja teeb eelpool mainitud nimekirja ja taotlused ekspertidele ning HP nõukogule kättesaadavaks.

 
6. SISULINE HINDAMINE

6.1. Sisulise hindamise käigus hinnatakse projekti sisu, eelarvet ja võimalikke lisaväärtusi ning koostatakse taotlusprojektidest pingerida.

6.2. Sisulist hindamist viib läbi valdkonna ekspertide kogu.

6.3. Ekspertide kogu moodustatakse ja kinnitatakse iga hindamise eel HP ekspertide nimekirja kuuluvatest ekspertidest.

6.4. Hindamisel peab ekspertide kogus olema 3–5 liiget, kes on andnud nõusoleku hindamisel osaleda ja kinnitanud oma allkirjaga, et neil puudub isiklik seos hinnatavate projektidega.

6.5. Ekspertide kogu võtab taotluste hindamisel arvesse:

6.5.1. projekti vastavust programmi eesmärkidele;
6.5.2. kas projekti elluviimisesse on kaasatud Uurali põlisrahvaste esindajaid;
6.5.3. projekti põhjendatust;
6.5.4. projekti väljundite selgust ning mõõdetavust;
6.5.5. projekti vajalikkust, uudsust, originaalsust, selle elluviimisega kaasnevat laiemat ühiskondlikku mõju;
6.5.6. projekti meeskonna professionaalsust, eelnevat kogemust valdkonnas ja suutlikkust projekti ellu viia;
6.5.7. projekti tegevuskava arusaadavust ja teostatavust ning ajakava realistlikkust;
6.5.8. kavandatud kulutuste säästlikkust, vajalikkust;
6.5.9. eelarve läbipaistvust;
6.5.10. projekti mõju ja taotletava summa suhet;
6.5.11. projekti lisaväärtust.

6.6. Projekti hindamisel võtab ekspertide kogu lisaväärtusena arvesse:

6.6.1. omafinantseeringu olemasolu;
6.6.2. kaasfinantseeringu olemasolu;
6.6.3. projekti keskmes oleva rahvusgrupi olukorda (esimeses järjekorras toetatakse enim ohustatud kultuuri- ja keeleruumi olukorraga taotlejaid)¹;
6.6.4. soome-ugri rahvaste esindajate sõite Eestisse (teises järjekorras toetatakse eestlaste sõite soome-ugri kultuuri aladele);
6.6.5. Eestis elavate soome-ugrilaste (ja nende seltside) oma ajaloolisele kodumaale suunatud tegevusi;
6.6.6. projekti rahvusvahelist mõõdet;
6.6.7. projekti jätkusuutlikkust, jätkutegevuste ning edasise iseseisva elluviimise võimalusi.

6.7. Ekspertide kogu soovitus kujuneb arutluse käigus enamuse otsusega.

6.8. Ekspertide kogu koosolek protokollitakse.

 
7. OTSUSTAMINE

7.1. HP nõukogu lähtub toetuste eraldamisel HP programmi tekstis sätestatust ja ekspertide kogu hinnangutest ning soovitustest.

7.2. HP nõukogu teeb ekspertide kogu hinnanguid arvesse võttes otsuse õigeks ajaks esitatud projekte mitte rahastada, rahastada osaliselt või rahastada täielikult;

7.3. Otsused vormistatakse HP nõukogu otsusega ja avaldatakse HP programmi haldaja ja või HTMi veebilehel.

 
8. VAIETE LAHENDAMINE

8.1. Taotlejal on õigus esitada vaie 30 päeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist:

8.1.1. vormilise hindamise otsusele;
8.1.2. HP nõukogu otsusele.

8.2. Vaiete lahendamine toimub Haldusmenetluse seaduse alusel.

 


¹ Nimetatud faktide kontrollimiseks on õigus HP programmi haldajal, ekspertide kogul ja nõukogul nõuda taotlejalt lisateavet projektide sisulise hindamise ja otsustamise käigus.

Print Friendly, PDF & Email