Jäta menüü vahele
HR programmi logo_suur

Taotlusjuhend đź’ˇ

Teadus- ja arendustegevuse toetused

Taotluste esitamise tähtaeg on 01.02.2022.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada taotlus keskkonnas ENTU.

Teadus- ja arendustegevuse toetused

Taotlemise tingimused ja nõuded taotluste lisadele

 1. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja).
 2. Korraldaja kuulutab taotlusvooru välja Eesti Keele Instituudi ja Fenno-Ugria Asutuse kodulehel ja teiste infokanalite kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.02.2022. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada taotlus keskkonnas ENTU https://eki.entu.ee
 3. Toetusi saavad taotleda Eesti teadus- ja arendusasutused.
 4. Taotlus tuleb esitada eesti keeles.
 5. Toetatakse 1–3-aastaseid projekte (s.o 12–36 kuud). Mitmeaastastele projektidele eraldatakse toetust ühe aasta kaupa, järgnevate aastate toetuse jaoks tuleb taotlejal esitada jätkutaotlus koos projekti vahearuandega.
 6. Taotlusi hindavad eksperdid ja juhtkomisjoni liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud.
 7. Taotluste hindamisel lähtutakse ennekõike projektitaotluste sisulisest tasemest ning vastavusest toetamispõhimõtetele. Hindamisel võetakse arvesse järgmisi aspekte:
  1. teaduslik põhjendatus, sh originaalsus ja asjakohasus, eesmärkide selgus;
   1. uurimisprojekti olulisus ja kasu valdkonnale ja ĂĽhiskonnale;
   2. taotleja (ja täitjate) pädevus ja potentsiaal;
   3. uurimisprojekti teostatavus (tööplaan), sh meetodid, vahendid, eelarve põhjendatus;
   4. toetustaotluse korrektsust (kogu vajaliku informatsiooni esitamine taotlusvormil nõutud kujul ning õigeks ajaks).
 8. Juhtkomisjon võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse taotlusi ja ekspertide hinnanguid, kuid on otsuste tegemisel vaba. Toetuse saajad ja toetussummad otsustatakse ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
 9. Toetuse saajaid informeeritakse e-posti teel ja tehakse teatavaks korraldaja kodulehel.
 10. Korraldaja sõlmib toetuse saajaga lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused.
 11. Taotluses tuleb näidata projekti kogu eelarve ning võimaliku lisarahastuse puhul märkida selle maht ja allikad.
 12. Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Juhtkomisjon ja korraldaja ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi.

NB! Kui projekt ei toimu või lükkub edasi, tuleb sellest koordinaatorile kohe teada anda!

Toetuse saaja esitab projekti lõppedes sisu- ja kuluaruande. Aruanne tuleb esitada hiljemalt 30 päeva jooksul pärast toetuse perioodi lõppu. Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt taotluskeskkonnas ENTU. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

Täpsemalt

Hõimurahvaste programmi koordinaator
Marika Alver