Print Friendly, PDF & Email

PROJEKTITOETUSI võivad taotleda Eesti Vabariigi juriidilised isikud ning Eesti Vabariigi kodanikud ja residendid. Eelistatakse taotlusi, milles osalevad uurali põlisrahvaste esindajad.

Toetusi antakse kolm korda aastas: jaanuaris, mais ja septembris. Taotlused tuleb esitada 15. jaanuariks, 15. maiks ja 15. septembriks.

Alates 2018. aasta I projektivoorust (tähtaeg 15. jaanuar) on kasutusel uus taotluskeskkond, mis võimaldab projektitoetuste taotlusi ja aruandeid koos lisadokumentidega esitada veebis. I taotlusvoorus on võimalik toetusi taotleda ka vanade blankettidega, kuid aruanded esitatakse juba uues keskkonnas.

Taotlusblanketil esitatud taotlus tuleb vormistada arvutiga. Esitada tuleb kõik nõutud lisad. Nõukogul on õigus küsimuste tekkimisel nõuda täiendavaid dokumente. Puudulikke taotlusi läbi ei vaadata ja esitatud dokumente ei tagastata. Valeandmete esitamise korral lükatakse taotlus tagasi. Soovituskirjade esitamine ei ole vajalik, kuid taotluses tuleb esitada soovitajate nimed ja kontaktandmed. Nõukogu ei kohustu selgitama taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise põhjusi. Sekretariaat saadab taotlejale e-kirja taotluse rahuldamise või tagasilükkamise kohta.

Nõukogu ei eralda toetust tehnika ostmiseks, honorarideks, päevarahade hüvitamiseks ning eestlaste Eesti-sisesteks sõitudeks.

Programmi toetuse eest väljaantud paberkandjal raamatud tuleb pool aastat pärast raamatu ilmumist tasuta e-raamatuna kättesaadavaks teha.

Nõukogu ei toeta üldjuhul koosoleku päevaks toimunud projekte. Erandkorras on siiski võimalus küsida toetust ka koosolekute vahelisel ajal. Tingimuste täpsustamiseks tuleb pöörduda hõimurahvaste programmi nõukogu sekretäri Kärt Summataveti poole (tel 644 5155; e-post: kart@fennougria.ee).
Taotlused tuleb esitada tähtajaks taotluskeskkonnas Entu või saata hõimurahvaste programmi nõukogu sekretariaadile nii paber- kui ka elektroonilisel kandjal. Kui taotlus on digitaalselt allkirjastatud, pole paberversiooni vaja saata.

Hõimurahvaste programmi sekretariaat
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
Pärnu mnt 28
10141 Tallinn

e-post: kart@fennougria.ee

tel 644 5155

Kui taotluste esitamise tähtaeg satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Arvesse lähevad taotlused, mis on kannavad tähtaja kuupäeva postitemplit või on saadetud tähtajaks nõukogu sekretariaadi meiliaadressile. Hiljem saabunud taotlused vaadatakse läbi järgmises jaotuses.

Nõukogu otsustab toetuste eraldamise ühe kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Nõukogu otsus avalikustatakse Fenno-Ugria Asutuse kodulehel (http://www.fennougria.ee) ning ugrimugri-postiloendis.

Taotluskeskkond Entu
Juhend taotluse esitamiseks veebikeskkonnas Entu

Projektitaotluse vorm ja selle täitmise juhend

Nõutavad lisad projektitoetuse taotluse juurde:
Lisa 1. Projekti täielik kirjeldus ja rahataotluse sisuline põhjendus, mis sisaldab projektitaotlusele lisatud ankeedi vastuseid. Vajadusel kasuta lisalehti.
Lisa 2. Projekti eelarve.
Lisa 3. Taotluse esitaja või projektijuhi CV.