Hõimurahvaste programmi uurimistoetuse andmise projektitoetuste andmise eeskiri

Hõimurahvaste programm IV (2015-2019)

1. Mõisted

1.1. Uurimistoetus (edaspidi toetus) on iseseisva uurimisprojekti täitmiseks mõeldud teadus- ja arendustegevuse toetus.
1.2. Uurimisprojekt on selgelt piiritletud ja teadusliku põhjendusega töö kirjeldus, milles on välja toodud probleem ning selle lahendus.
1.3. Uurimistoetuse taotleja on juriidiline isik, riigiasutus või teadus- ja arendusasutus.
1.4. Taotlus on projekti rahastamiseks esitatav vormikohane taotlus ning sellele lisatud dokumendid.

2. Toetuse taotlemine

2.1. Toetust võib taotleda järgmistele ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonna teadustöödele:
2.1.1. ajalooteadused ja arheoloogia;
2.1.2. kultuuriuuringud;
2.1.3. filoloogia ja lingvistika.
2.2. Taotlus tuleb koostada eesti keeles.
2.3. Toetuse periood on kuni 2 aastat.
2.4. Olulised muudatused projekti meeskonnas (nt projektijuhi vahetumine) tuleb kooskõlastada HPN-ga.
2.5. HPN-l on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.
2.6. Taotluse esitamise tähtaja nimetab HPN.
2.7. Konkursi teade tehakse avalikuks programmi haldaja kodulehel ja HTMi kodulehel vähemalt kuus (6) nädalat enne taotluse esitamise tähtaega.
2.8. Toetuse määramise otsustab Hõimurahvaste programm IV nõukogu (edaspidi HPN) võttes arvesse ekspertide hinnanguid.
2.9. Toetuse saanud taotlejaga sõlmitakse üheaastane leping. Mitmeaastase projekti korral sõlmitakse eraldisleping igal aastal uuesti.

3. Taotlus

3.1. Taotluses märgitakse:
3.1.1. taotletav toetusega finantseeritav periood (kuni 2 aastat);
3.1.2. kavandatava teema põhjendus, üldteoreetiline taust, põhieesmärgid/hüpoteesid, meetodid ja tegevuskava;
3.1.3. vajadusel selgitus, kuidas on tagatud eetikanõuete järgimine ja täitmine;
3.1.4. oodatavad tulemused, nende eeldatav tähtsus teadusele, ühiskonnale ning kultuurile;
3.1.5. projektijuht ja põhitäitjad, nende senise teadustöö tulemuslikkus ning projekti täitmiseks vajalike töökohtade arv ja struktuur;
3.1.6. taotluse põhjendatud rahaline maht ja jagunemine (vt p 4).

4. Projekti eelarve

4.1. Projekti eelarve sisaldab projekti täitmisega seotud otseseid kulusid ja üldkulusid.
4.2. Otsesed kulud on
4.2.1. projektiga seotud meeskonna töötasud koos kõigi riiklike maksudega ja seadusest tulenevate hüvitistega ning magistrantide ja doktorantide teadustöö stipendiumid;
4.2.2. lähetuskulud;
4.2.3. projekti täitmisel saadud teadus- ja arendustegevuse tulemuste publitseerimise ja populariseerimisega ning intellektuaalomandi kaitsmisega seotud kulud;
4.2.4. muud projekti läbiviimiseks vajalikud otsesed kulud lähtuvalt projekti eripärast.
4.3. Üldkulud võivad moodustada otseste kulude summast kuni 10%.
4.4. HPN-l on õigus kehtestada kululiikide maksimumsummad või -määrad.

5. Taotluste hindamine

5.1. Taotlusi hindab HPN kaasates valdkonna eksperte.
5.2. Iga taotlust hindab vähemalt kaks eksperti.
5.3. HPN võtab hindamisel arvesse
5.3.1. projekti põhjendatust;
5.3.2. oodatavaid tulemusi;
5.3.3. valdkondlikku või rakenduslikku eripära;
5.3.4. projekti eelarve põhjendatust;
5.3.5. ekspertide antud hinnanguid.
5.4. Ekspertide antud hinnangud ei ole nõukogule siduvad.

6. Toetuse määramine

6.1. HPN-l on õigus
6.1.1. määrata toetus taotletud mahus;
6.1.2. määrata toetus taotletust väiksemas mahus;
6.1.3. mitte määrata toetust.

7. Jätkutaotlus

7.1. Kui projekti kestuseks on kaks aastat, tuleb esimese aasta lõpus uurimistoetuste taotlemise konkursile esitada jätkutaotlus, milles sisaldub ka aruanne seni tehtu kohta.
7.2. Taotleja koostab senise tegevuse kohta aruande tuues ära
7.2.1. projekti seniste tulemuste kokkuvõtte;
7.2.2. toetusega finantseeritud otseste kulude jaotuse;
7.2.3. toetusega finantseeritud üldkulude jaotuse;
7.2.4. andmed oluliste muudatuste kohta projektis.
7.3. Jätkutaotluse, sellele lisatud dokumentide ja aruande alusel hindab HPN projekti senist täitmist ja projekti jätkusuutlikkust.
7.4. HPN võib jätkutaotluse hindamiseks kaasata eksperte.
7.5. HPN teeb jätkutaotluse kohta otsuse:
7.5.1. jätkata toetuse eraldamist senises mahus;
7.5.2. jätkata toetuse eraldamist taotletust väiksemas mahus;
7.5.3. mitte jätkata toetuse eraldamist.

8. Lõpparuande esitamine

8.1. Lõpparuande esitab toetuse taotleja HPN-le hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast projekti lõppemist.
8.2. Projekti lõpparuandes näidatakse:
8.2.1. tulemus;
8.2.2. projekti täitmise tulemusel avaldatud publikatsioon(id);
8.2.3. intellektuaalse omandiga kaitstud objektid;
8.2.4. toetusega finantseeritud otseste kulude jaotus;
8.2.5. muud projektiga seotud olulised asjaolud.
8.3. Projekti ennetähtaegsel lõppemisel on projektijuht kohustatud esitama toetuse lõpparuande.

9. Lõpparuande hindamine

9.1. Sõltumatu ekspert annab lõpparuande põhjal projekti täitmisele hinnangu.
9.2. Puudujääkide korral lepivad HPN ja toetuse saaja kokku uue aja- ja tegevuskava.
9.3. Kui uue aja- ja tegevuskava osas kokkuleppele ei jõuta, on HPN-l õigus toetus tagasi nõuda.

10. Projekti tulemuste avalikustamine

10.1. Projekti käigus valminud materjalid on avalikkusele vabalt kättesaadavad, kui publitseerimise, autoriõiguse või intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti. Publikatsioonid tuleb teha esimesel võimalusel kättesaadavaks Eesti Teadusinfosüsteemis.
10.2. Projekti täitmise tulemuste publitseerimisel märgitakse, millise toetuse vahenditest on projekti täitmist finantseeritud.

11. Vahearuanded ja toetuse tagasimaksmine

11.1. Toetuse saaja kohustub HPNi kirjalikul taotlusel esitama vahearuanded kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
11.2. Toetuse saajal on kohustus maksta tagasi mittesihtotstarbeliselt kasutatud otsene kulu koos proportsionaalse üldkululõivuga.
11.3. Punktis 9.3. tingimustel toetuse andmisest taganemisel on toetuse saajal kohustus saadud toetus tagasi maksta.

12. Vaiete lahendamine

12.1. Taotlejal on õigus esitada vaie 30 päeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.
12.2. Vaiete lahendamine toimub haldusmenetluse seaduse alusel.

Print Friendly, PDF & Email